Podnikatelia a firmy by mali od januára poskytovať údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) elektronicky. Už dnes sa pritom 30 percent štatistických zisťovaní na úrad posiela v elektronickej podobe. Nové pravidlá predkladania štatistických výkazov prináša novela zákona o štátnej štatistike.

„Elektronický zber údajov súčasným Integrovaným štatistickým informačným systémom (IŠIS) bol zavedený od 1. januára 2014 a spravodajské jednotky ho aj využívajú na zasielanie štatistických výkazov elektronicky. Čo sa mení od 1. januára je to, že podľa novely zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike je povinnosť všetkých spravodajských jednotiek predkladať štatistické výkazy elektronicky až na výnimky určené zákonom,“ konkretizuje zmenu hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík.

Podľa Štatistického úradu elektronické formuláre znížia súčasnú byrokraciu aj preto, že pri vypĺňaní elektronického formulára už podnikatelia nebudú musieť zadávať niektoré údaje. Systém si ich totiž sám získa a automaticky doplní. To by malo znížiť chyby, ktoré sa stávajú pri vypĺňaní papierových tlačív.

Výnimka pre niektorých

ŠÚ SR za rok spracuje viac než 495-tisíc rôznych formulárov. Zaťaženosť podnikateľov, pokiaľ ide o štatistické hlásenia, závisí od veľkosti firmy, jej produkcie a kraja, v ktorom pôsobí. Musia tiež splniť určité kritériá výberu. Niektoré firmy sa do zberu údajov nezapoja aj niekoľko rokov. Ak však Štatistický úrad podnikateľa či firmu osloví, musí svoje údaje sprístupniť. Ak to nerobia, úrad im môže dať pokutu až do výšky 3 320 eur.

Povinné elektronické vypĺňanie formulárov pre Štatistický úrad sa bude týkať väčšiny z asi trištvrte milióna podnikateľských subjektov a samostatne zárobkovo činných osôb. Zákon však pozná aj výnimky. Fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý 31. decembru nemá žiadneho zamestnanca, alebo fyzická, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže odovzdať papierové formuláre.

„Navyše, v návrhu novely vyhlášky k Programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, spresňujeme, v ktorých konkrétnych zisťovaniach v roku 2016 bude existovať možnosť poskytovania údajov v listinnej podobe,“ dopĺňa informácie M. Jánošík.

Na elektronickú komunikáciu nebude musieť mať podnikateľ občiansky preukaz s čipom a ani zaručený elektronický podpis. Potrebná bude len registrácia na webe.

Úrad pripravuje aj špeciálnu stránku, ktorá bude podnikateľov navigovať, ako sa majú do systému prihlásiť a s úradom komunikovať.

Menia sa aj termíny hlásení

Od januára sa posúvajú aj termíny štatistických hlásení. Zmena súvisí so zavedením Integrovaného štatistického informačného systému do prevádzky a prijatím novely zákona o štátnej štatistike.

„Štatistický úrad SR takto reaguje na požiadavky podnikateľov a zosúlaďuje lehoty na poskytovanie údajov s termínmi odovzdávania výkazov k DPH. Týka sa to vybraných mesačných a štvrťročných zisťovaní a niektorých ročných zisťovaní. Tento posun termínov bude zverejnený v novele vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní. Návrh vyhlášky je na medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ dodáva M. Jánošík.

Register firiem a podnikateľov

Ďalšou novinkou je Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, ktorý úrad spustí do pilotnej prevádzky už od 1. novembra. Od januára ho budú môcť využívať aj podnikatelia. Fungovať by mali najskôr obchodný a živnostenský register. Štatistický úrad doteraz uzavrel zmluvy na viac než 50 existujúcich registrov, z ktorých bude do nového centrálneho registra postupne sťahovať dáta.

Pre podnikateľov register bude fungovať tak, že ak ohlásia zmenu v živnostenskom alebo obchodnom registri, alebo registri architektov, neziskových organizácií, nebudú už musieť komunikovať s ďalšími úradmi.

Čo musí dnes nahlasovať úradu firma a čo SZČO

Tieto informácie sa nachádzajú v Programe štátnych štatistických zisťovaní (PŠŠZ), v ktorom ku  každému štatistickému zisťovaniu úrad uvádza vymedzenie spravodajských jednotiek. Štatistický úrad ich nekategorizuje na firmy a SZČO, ale rozlišuje  právnické osoby, fyzické osoby zapísané v obchodnom registri alebo živnostenskom registri alebo fyzické osoby spolu. Pri fyzických osobách ďalej PŠŠZ spresňuje kritérium počtu zamestnancov, tržby za vlastné výkony a tovar, prípadne iné kritériá. Štatistické zisťovania v poľnohospodárstve, v doprave alebo v cestovnom ruchu úrad robí aj u fyzických osôb bez ohľadu na počet zamestnancov. Zisťovania sa netýkajú všetkých právnických a fyzických osôb. Každá spravodajská jednotka dostane podľa úradu včas oznámenie o zaradení do štatistického zisťovania.

Zdroj: ŠÚ SR