V súlade s §17 ods. 19 písm. h) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) platí, že  súčasťou základu dane u sponzora je sponzorské, ktoré je poskytnuté na základe Zmluvy o sponzorstve v športe podľa §50 a §51 Zákona o športe (ďalej len „sponzorská zmluva“). Treba upozorniť, že pokiaľ sponzorská zmluva nie je uzatvorená v súlade so Zákonom o športe (ďalej len „ZoŠ“) alebo pokiaľ si príjemca neplní svoje oznamovacie povinnosti v súlade so ZoŠ, nemôže ísť o sponzorstvo ako také, a teda ani takto vynaložený výdavok nie je možné považovať za daňový.

Daňový výdavok

Rovnako treba upozorniť, že daňovým výdavkom môže byť sponzorské len za predpokladu, ak ho sponzor reálne zaplatí, pričom musí súčasne vykázať základ dane a  sponzorovaný ho musí reálne použiť na úhradu účelu dohodnutého v sponzorskej zmluve v rámci dohodnutého časového rozvrhu. Zdôrazňujeme, že v konkrétnom zdaňovacom období si sponzor môže uznať iba tú časť zaplateného sponzorského, ktorú jeho príjemca v danom roku použil v súlade so sponzorskou zmluvou. 

Starostlivý výber prijímateľa

Daňovým výdavkom môže byť len sponzorské pre profesionálneho športovca, talentovaného amatérskeho športovca, športového reprezentanta, športového odborníka a športovú organizáciu. Uvádzate, že sponzorské bolo poskytnuté športovému klubu. Daňová uznateľnosť je podmienená aj skutočnosťou, či predmetný športový klub/športová organizácia je členom národného športového zväzu alebo národnej či medzinárodnej športovej organizácie. Pokiaľ nie, tak predmetný výdavok nemôže byť daňovým výdavkom. 

Rovnako treba upozorniť, že v súlade s Postupmi účtovania pre oblasť podvojného účtovníctva platí, že pokiaľ sa sponzorovaný zaviazal v sponzorskej zmluve k plneniu pre sponzora, napr. k uvádzaniu loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a do nákladov sa účtuje postupne počas trvania sponzorskej zmluvy alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?
Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?
Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?
Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?