Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len "SVB") je špecifická forma právnickej osoby, ktorá je upravená v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že SVB sa ako právnická osoba môže v súlade s §7 ods. 1 Zákonníka práce považovať za zamestnávateľa.

 Vo svojej otázke neuvádzate, či vaše SVB získalo povolenie na podnikanie. Budeme vychádzať preto z predpokladu, že nie, t. j. budeme vaše SVB považovať za právnickú osobu nezaloženú na podnikanie. 

V predmetnom prípade vzniká SVB v súlade s §49a ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") povinnosť požiadať správcu dane o registráciu za platiteľa dane z príjmu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať.

Berte prosím na vedomie, že povinnosť zraziť preddavky vzniká SVB v súlade s §35 ZDP aj pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu nato, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca. 

Vyššie uvedené znamená, že registračná povinnosť na daňovom úrade vznikne vášmu SVB práve v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prvýkrát vyplatíte zdaniteľnú mzdu vášmu zamestnancovi. 

Budú sa vás týkať aj ostatné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov, napr. registrácia v Sociálnej poisťovni, v zdravotnej poisťovni, podávanie príslušných výkazov, platenie odvodov atď.. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Spoločenstvo vlastníkov a uzatváranie dohôd o vykonaní práce
Spoločenstvo vlastníkov a uzatváranie dohôd o vykonaní práce
Spoločenstvo vlastníkov a uzatváranie dohôd o vykonaní práce
Spoločenstvo vlastníkov a uzatváranie dohôd o vykonaní práce