Sociálna poisťovňa

Čo všetko musia urobiť, na aký úrad sa nahlásiť, závisí od životnej situácie, v ktorej sa ocitnú. Sociálna poisťovňa upozorňuje budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

„Ak absolvent zostane po ukončení strednej alebo vysokej školy nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie,“ informuje sociálka. Je to tak preto, že počas štúdia ani po ukončení školy za študenta-absolventa nikto neplatí sociálne poistenie. Študent takto ale nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

„Stáva sa, že krátko po štátniciach sa študentka vydá a otehotnie. Môže sa ocitnúť v ťažkej sociálnej situácii. Keďže ešte nepracovala, nebola povinne sociálne poistená a neplatila si ani dobrovoľné nemocenské poistenie, nemá nárok na materskú dávku. Od štátu dostane len štátnu dávku – rodičovský príspevok,“ upozorňuje Petra Šikulová, odborníčka na sociálne zabezpečenie. Rodičovský príspevok je mesačne len 203,20 eura.

Materskú dávku by dostala vtedy, ak by bola poistená v čase vzniku dôvodu na poskytnutie materského (spravidla šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) a mala aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Ak sa absolvent po ukončení školy zamestná buď ako zamestnanec alebo dohodár, poistné na sociálne poistenie bude za neho odvádzať zamestnávateľ.

Ak začne tento rok prvýkrát podnikať, poistné si platí sám až o rok – od 1. júla 2017 tak ako každý živnostník. Sociálne odvody sa mu vypočítajú z príjmov v daňovom priznaní za rok 2016. Ak v tomto roku zarobí v podnikaní 5 298 eur, bude už musieť od júla 2017 platiť povinne sociálne odvody.

Cesta na úrad práce

Absolvent sa po škole, ak sa nezamestná a ani nezačne podnikať, nemusí hlásiť na úrade práce. Evidencia na úrade je dobrovoľná, má však výhodu. Štát bude za absolventa platiť zdravotné odvody. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je absolvent povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Študent, ktorý skončí školu, nenájde si prácu a zaeviduje sa na úrade práce, podporu nebude dostávať. Sociálna poisťovňa mu dávku v nezamestnanosti neprizná, pretože podmienkou je trvanie poistenia v nezamestnanosti aspoň 730 dní v posledných troch rokoch pred zaevidovaním sa na úrade práce. Podporu by nedostal ani vtedy, ak by sa po ukončení štúdia zamestnal napríklad na päť mesiacov a prácu následne stratil.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa a na daňový bonus až do ukončenia školských prázdnin, to je do 31. augusta, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, už prestáva byť nezaopatreným dieťaťom hneď nasledujúci deň po štátnici. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do štátnice.   

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí si osobne podať písomnú žiadosť na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť dostane priamo na úrade. Ak požiada o zaradenie do evidencie do siedmich kalendárnych dní po ukončení štúdia, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. K žiadosti musí priložiť občiansky preukaz, kópiu maturitného vysvedčenia alebo diplomu, potvrdenie o dobe štúdia vydané školou a maturant vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa.

Zdravotné odvody

Zdravotné odvody platí za študenta štát najdlhšie do 26 rokov veku. Výnimkou sú študenti do dovŕšenia 30 rokov, ktorí študujú denne a ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Za nich je tiež platiteľom poistného štát.

Doktorandovi však platí štát poistné len v určitých prípadoch. Musí ísť o doktorandský študijný program v dennej forme, celková dĺžka štúdia neprekročí štandard a doktorand nemôže mať 30 rokov a už predtým nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Ak tieto podmienky nespĺňa, musí si platiť poistné sám ako samoplatiteľ.

Poistné za maturanta platí štát najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené, teda do 31. augusta. Vysokoškolák prestáva byť študentom už v deň zloženia štátnej záverečnej skúšky. Ak sa vysokoškolák nezamestná a ani nezačne podnikať, musí zmenu nahlásiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní.

Ak maturant alebo vysokoškolák nastúpi po škole do práce, nahlasovacie povinnosti za absolventa preberá jeho zamestnávateľ.

Ak sa po štátniciach nezamestnáte, nezačnete podnikať ani sa nezaevidujete na úrade práce od nasledujúceho dňa po záverečnej skúške, budete evidovaný ako samoplatiteľ a musíte sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni.

Ak po skončení strednej školy odchádzate pracovať do zahraničia, máte povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Musíte tiež vrátiť váš preukaz poistenca. Zdravotné poistenie vám vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebudete poistený, a teda nemusíte platiť poistné.

Ak maturant nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, ak sa nezaeviduje na úrade práce, nezamestná sa a ani nezačne podnikať, musí sa najneskôr do 9. septembra 2016 vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ. Za september už musí platiť preddavky na poistné (v roku 2016 mesačne najmenej 60,06 eura).

Ak študent prerušil štúdium, v čase prerušenia neplatí poistné za neho štát. Výnimkou je, ak štúdium prerušíte zo zdravotných dôvodov a váš stav je dlhodobo nepriaznivý. Túto skutočnosť musí potvrdiť váš ošetrujúci lekár.

Ak prerušil štúdium a nastúpil do zamestnania, tak musí oznámiť zmenu platiteľa poistného (prerušenie štúdia) poisťovni do ôsmich dní. Potrebuje k tomu doklad o prerušení štúdia. Ak prerušil štúdium na vysokej škole z iných dôvodov ako pracovných, je potrebné, aby priniesol do zdravotnej poisťovne doklad o prerušení štúdia do ôsmich dní, pretože v čase prerušenia neplatí poistné za neho štát. Súčasne je potrebné oznámiť nového platiteľa poistného na obdobie prerušenia štúdia.

Ak začnete po skončení vysokej školy podnikať, vznik vašej živnosti oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Ak ale podnikáte podľa osobitných predpisov (napríklad ste zapísaný v iných odborných zoznamoch okrem živnostenských a stanete sa súkromným veterinárnym lekárom, architektom, geológom, audítorom, reštaurátorom ...), máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ste sa stali „samostatne zárobkovo činnou osobou“, a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy začnete podnikať. Preddavky na poistné si platíte sám každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí mesiaca.

Príklady:

Ak ste štátnicu vykonali 27. mája a odídete pracovať do Českej republiky, od 15. júna toho roku máte povinnosť sa prihlásiť a zaplatiť poistné vo vašej zdravotnej poisťovni na Slovensku ako samoplatiteľ za obdobie od 28. mája do 14. júna. Zánik zdravotného poistenia na Slovensku nahláste zdravotnej poisťovni najneskôr do 23. júna toho roku.

Ak sa štátnica koná napríklad 25. mája 2016 a vy nepokračujete v ďalšom štúdiu, nezamestnáte sa a ani sa nenahlásite na úrade práce, stávate sa samoplatiteľom. V tomto prípade ale nemusíte zaplatiť za máj celý preddavok na poistné (60,06 eura) ale len za počet dní do konca mesiaca, teda za šesť dní.

Zdroj: Dôvera