Daňový režim fakturácie vami poskytovaného druhu služby (meranie na rozvodoch) sa odvíja od tej skutočnosti, kto je objednávateľom tejto služby, teda komu sa dodáva a fakturuje táto služba. 

Pokiaľ si túto službu objednal slovenský subjekt, registrovaný pre DPH na Slovensku, tak dodanie služby prebieha v rámci SR a povinnosť platiť (slovenskú) daň z pridanej hodnoty má podľa §69 ods.1.zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty dodávateľ. Čiže tento dodávateľ uvedie na svojej faktúre k cene za službu slovenskú DPH.

Pokiaľ by si túto službu objednala firma z Českej republiky, zaregistrovaná na DPH v Česku, tak platí, že podľa ustanovenia § 15, ods.1.zákona o DPH, je miesto dodania služby miesto, kde má objednávateľ sídlo, alebo miesto podnikania. Vo vašom prípade je odberateľ z ČR, a teda miestom dodania je ČR. 

V tom prípade platí prenos daňovej povinnosti a slovenský dodávateľ neuvedie na svojej faktúre daň, ale uvedie na faktúru poznámku: „Prenos daňovej povinnosti“. Objednávateľ (zákazník) z Česka musí odviesť a priznať českú daň z pridanej hodnoty z tohto nadobudnutia služby zo Slovenska. 

Slovenský dodávateľ potom neuvádza túto službu ani do daňového priznania DPH  a ani do kontrolného výkazu DPH. Túto službu zahrnie iba do súhrnného výkazu DPH, a to podľa ustanovenia § 80, ods. 1. písm. d) zákona o DPH.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH
Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH
Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH
Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH