Registrácia k DPH z dôvodu začatia požičiavania bicyklov nie je povinná. Povinnosť registrácie k DPH vám vznikne v súlade s §4 ods. 1 Zákona o DPH až dosiahnutím obratu vo výške 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Chceli by sme vás však upozorniť, že o tzv. dobrovoľnú registráciu, t. j. aj pred dosiahnutým predmetného obratu môžete požiadať v súlade s §4 ods. 2 Zákona o DPH rovnako. 

Úhrady faktúr bezhotovostne, t. j. bankovým predmetom, nepodliehajú povinnosti evidenčnej povinnosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladne, resp. virtuálnej registračnej pokladne. Evidenčnej povinnosti podliehajú iba platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby uvedenej v prílohe č. 1 Zákona o elektronickej registračnej pokladni na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby. Evidenčná povinnosť sa vzťahuje obdobne aj na platbu prijatú ako preddavok. 

V súlade s §22 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov sa hmotným majetkom určeným na odpisovanie rozumejú samostatné hnuteľné veci (napr. bicykel) prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Vyššie uvedené znamená, že vami popisované bicykle sa nepovažujú na účely Zákona o dani z príjmov za odpisovaný majetok, t. j. áno ich obstarávaciu cenu môžete jednorázovo zahrnúť do daňových výdavkov v momente úhrady.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Rozšírenie živnosti a registrácia pre DPH
Rozšírenie živnosti a registrácia pre DPH
Rozšírenie živnosti a registrácia pre DPH
Rozšírenie živnosti a registrácia pre DPH