63292>

Rezident Ukrajiny s príjmami z prenájmu v SR

63292>

Rezident Ukrajiny s príjmami z prenájmu v SR

159797>

Rezident Ukrajiny s príjmami z prenájmu v SR

160068>

Rezident Ukrajiny s príjmami z prenájmu v SR


  • Celý minulý rok som pracoval na Ukrajine, kde som aj registrovaný ako daňový rezident. Okrem príjmov zo závislej činnosti na Ukrajine, som mal aj príjmy z prenájmu na Slovensku, ako aj prijmy z kapitalového majetku cez obchodnika s cennými papiermi. Vzniká mi povinnosť podávať daňové priznanie na Ukrajine i na Slovensku?

V súlade s § 16 ods. 1 platného zákona o dani z príjmov podliehajú zdaneniu príjmy zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou povinnosťou (nerezident) a to aj príjmy z nájomného alebo plynúce z iného využitia nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí na území SR.

V zmysle vyššie uvedeného možno konštatovať, že príjem z prenájmu dosiahnutý na Slovensku podlieha zdaneniu v SR. Ale zároveň ako rezident Ukrajiny ste povinný priznať a zdaniť všetky príjmy dosiahnuté na iných územiach (celosvetové) v Ukrajine. To znamená, že aj príjem dosiahnutý na Slovensku.

K duplicitnému zdaneniu nedôjde, nakoľko medzi štátmi SR a Ukrajiny je uzatvorená zmluva (č. 173/1997 Z. z.), ktorá zamedzuje dvojakému zdaneniu príjmov a majetku medzi týmito štátmi.

Príslušný slovenský daňový úrad po podaní daňového priznania a zaplatení dane vám dá potvrdenie o tejto skutočnosti a následne pri podaní daňového priznania z celosvetových príjmov na Ukrajine, túto daň v zmysle článku 23 spomínanej zmluvy vylúčite, čiže znížite z celkovej daňovej povinnosti.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.