Kontrola cestovných lístkov revízormi v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa niekedy pohybuje na hrane zákona. Položená otázka v rámci právnej poradne je presne taký modelový prípad. 

V prípade kontroly cestovných lístkov sa tu „bijú“ dve pravidlá: povinnosť kúpiť si platný cestovný lístok a právo dopravcu kontrolovať cestovné lístky od pasažierov. Nechcem v žiadnom prípade navádzať na jazdu bez platného cestovného lístka a neschvaľujem konanie čiernych pasažierov. Na druhej strane by revízori mali postupovať striktne podľa zákona a neprekračovať svoje právomoci.

Revízor nie je policajt, je len zamestnanec dopravcu, teda podniku prevádzkujúceho mestskú hromadnú dopravu. Preto nie je cestujúci (čierny pasažier) povinný na požiadanie revízora dať mu k nahliadnutiu občiansky preukaz ako doklad totožnosti. Ak mu cestujúci občiansky preukaz predloží, je to v poriadku, ale revízor si nesmie predloženie občianskeho preukazu žiadnym spôsobom vynucovať. 

V praxi koná revízor protiprávne, ak sa vyhráža zablokovaním dverí v autobuse MHD. Čierny pasažier môže počkať na privolanú policajnú hliadku, ale revízor by ho nemal k tomuto kroku žiadnym spôsobom nútiť, nedajbože obmedzovať jeho osobnú slobodu. 

Oprávnené osoby žiadať osobné údaje 

Ak cestujúci počká na políciu, príslušníci polície sú oprávnení požadovať od čierneho pasažiera občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti za účelom jeho identifikácie a stotožnenia. 

Na druhej strane by po prijatí zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR) by nemali poskytnúť osobné údaje cestujúceho revízorovi ako zamestnancovi dopravného podniku. Je to preto, že jazda bez platného cestovného lístka nie je priestupok a ani trestný čin. Je to začarovaný kruh a niekedy záleží na tom, kto má v konfliktnej situácii pevnejšie nervy. 

V niektorých prípadoch kontrolujú revízori cestovné lístky za asistencie neoznačeného príslušníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). V tomto prípade postupujú rovnako v rozpore so zákonom, pričom čierny pasažier nie je povinný predložiť občiansky preukaz ani SBS-károvi. 

V prípade intenzívnejšieho zásahu môže revízor naplniť skutkovú podstatu trestného činu obmedzovania osobnej slobody v intenciách § 183 Trestného zákona. Podľa prvého odseku citovaného zákonného ustanovenia platí, že kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

Úhrada pokuty

Ak si je cestujúci vedomý prehrešku, je lepšie pokutu zaplatiť revízorovi priamo na mieste. Ak cestujúci jazdí bez platného cestovného lístka v prešovskej MHD, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, zaplatí  priamo na mieste v hotovosti pri kontrole sumu 26 €. Rovnakú sankciu zaplatí v lehote do 5 kalendárnych dní v pokladnici dopravcu. Na 6. deň a neskôr cestujúci zaplatí na faktúru pokutu 33 €, čo predstavuje 66-násobok polhodinového cestovného lístka v prešovskej MHD, ktorý stojí 0,50 €. 

Ak cestujúci pokutu dobrovoľne nezaplatí, dopravca vymáha pohľadávku súdnou cestou. Vzhľadom na to, že advokát si účtuje v súdnom konaní honorár (tzv. tarifná odmena), celková suma sa podľa dĺžky súdneho konania môže niekoľkonásobne predražiť. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Revízor chytil čierneho pasažiera
Revízor chytil čierneho pasažiera
Revízor chytil čierneho pasažiera
Revízor chytil čierneho pasažiera