• Pri nástupe do zamestnania som podpísala zmluvu na dobu určitú jeden rok. Medzitým ma vybrali na školenie do zahraničia. Podpísala som ďalšiu zmluvu podľa § 155 Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa v zmluve zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie zaškolením, poskytnúť mu platené voľno, uhradiť cestovné náklady a cenu zaškolenia. Zamestnanec sa zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere 1 rok od ukončenia zaškolenia.
    V skutočnosti však nešlo o zaškolenie, ale o výpomoc v partnerskej firme, ktorá namiesto dohodnutých 10 –12 týždňov trvala len 6 týždňov. Navyše práca bola rovnaká ako vo firme, v ktorej pracujem. V zmluve to uvedené nie je. Podľa zmluvy, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer výpoveďou pred uplynutím dohodnutej doby, uhradí zamestnávateľovi náklady na zaškolenie, zamestnávateľom určenú časť nákladov na mzdu a cestovné. Mojou mzdou boli iba diéty, v zmluve napísané ako mzda.
    Môžu sa diéty, ktoré je zamestnávateľ povinný podľa zákona poskytnúť zamestnancovi, uvádzať ako mzdové náklady? Je vôbec táto dohoda v súlade so zákonom? Akú sumu by som musela vrátiť, ak by som chcela ukončiť pracovný pomer skôr?

Pod zvyšovaním kvalifikácie Zákonník práce rozumie účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Zvyšovanie kvalifikácie prebieha najmä formou štúdia zamestnanca. Ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

V prípadoch, keď ďalšie vzdelávanie zamestnanca je v súlade s potrebami zamestnávateľa, môže zamestnávateľ podporiť štúdium poskytovaním pracovného voľna, prípadne aj s náhradou mzdy a preplatením študijných nákladov. Takéto investovanie do zamestnanca si zamestnávateľ môže zabezpečiť aj tzv. dohodou o stabilizačnom záväzku. Zamestnávateľ sa v dohode zaviaže, že bude podporovať štúdium zamestnanca, ak tento po skončení štúdia zotrvá u neho určitú dobu v pracovnom pomere.

Domnievam sa, že vo vašom prípade nie je ani tak namieste hovoriť o zvyšovaní kvalifikácie, ale skôr o jej prehĺbení alebo rekvalifikácií. Toto vzdelávanie zamestnanca zabezpečuje zamestnávateľ vtedy, ak prechádza na iný systém práce, na nové pracovné postupy, ak inovuje svoje doterajšie metódy.

V týchto prípadoch je zamestnávateľ povinný preškoliť svojich zamestnancov na novú prácu a plánované zmeny v pracovnom procese. Ukladá mu to ustanovenie § 154 ods. 2 Zákonníka práce. Účasť zamestnanca na preškolení a ďalšom vzdelávaní, ktoré mu uložil zamestnávateľ, sa posudzuje ako výkon práce a zamestnancovi za tento čas patrí mzda.

Váš prípad by sa dal posudzovať ako pracovná cesta za účelom rekvalifikácie. Vtedy by vám vznikol zákonný nárok nielen na mzdu, ale aj na cestovné náhrady, čiže preplatenie cestovných, stravných a ubytovacích nákladov zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce sa cestovné náhrady, čiže tzv. diéty, nepovažujú za mzdu. Je neprípustné, aby zamestnávateľ diéty označil ako mzdové náklady a nahrádzal nimi mzdu.

Navyše zamestnávateľ vám na účely zaškolenia neposkytoval pracovné voľno, vy ste vykonávali svoju prácu v pracovnom čase, akurát na inom pracovisku. Medzi podstatné náležitosti dohody o stabilizačnom záväzku uvedené v § 155 ods. 2 Zákonníka práce patrí aj označenie školy a študijného odboru. Vaša dohoda takúto klauzulu neobsahuje.

Domnievam sa, že dohoda, ktorú ste uzavreli so zamestnávateľom, obsahovo odporuje dohode o zvýšení kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce. Jej záväznosť je preto otázna.

Ak by ste pred uplynutím dohodnutej doby skončili pracovný pomer výpoveďou, zamestnávateľ by sa síce mohol súdnou cestou domáhať vrátenia časti vynaložených nákladov na zaškolenie, no vzhľadom na nedostatky dohody by bol jeho úspech neistý.

Sporné je aj to, či za uvedených podmienok máte vôbec vo vzťahu k zamestnávateľovi povinnosť na úhradu nákladov školenia. V prípade súdneho sporu by zamestnávateľ musel preukázať druh a výšku nákladov, ktoré vynaložil na zaškolenie.

Domnievam sa, že v riešenom prípade si zamestnávateľ netrúfne zažalovať vás o zaplatenie nákladov na školenie. Riskoval by veľa otázok nielen zo strany súdu, ale aj inšpektorátu práce.