Nakoľko nepoznáme obsah  interných smerníc vášho zamestnávateľa, tak na vašu otázku môžeme odpovedať len všeobecne v súlade s platnou legislatívou SR.

V zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z., (ďalej len Zákonník práce) môžete požiadať o príspevok na rekreáciu v prípade, ak spĺňate nasledovné podmienky o jeho poskytnutie:

  1. Ste zamestnaný u svojho zamestnávateľa v pracovnom pomere, v prípade ak pracujete na akúkoľvek formu dohody  nárok nie je.
  2. Ste zamestnaný vo firme, ktorá zamestnáva v priemere viac ako 49 zamestnancov, v opačnom prípade poskytnutie príspevku vašom zamestnávateľom je len dobrovoľné.
  3. Váš pracovný pomer trvá ku dňu začatia denného tábora nepretržite najmenej  24 mesiacov.
  4. Vaše dieťa  navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
  5. Denný tábor musí byť organizovaný na území Slovenskej republiky.
  6. Do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia denného tábora ste požiadali svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu (odporúčame vždy písomne).
  7. K svojej žiadosti ste priložili účtovné doklady, ktorých súčasťou je vaše meno (ako účtovný doklad odporúčam faktúru resp. zmluvu vystaviť na vaše meno).

V prípade ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, tak denný tábor pre vaše dieťa môže byť hradený z príspevku na rekreáciu zamestnanca. Máte nárok na 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za celý kalendárny rok.  Ak by ste boli zamestnaný na kratší pracovný čas, suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom tomuto kratšiemu pracovnému času.

 V zmysle platnej legislatívy by vami žiadané výdavky mali mať uhradené v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy alebo sa môže dohodnúť so zamestnávateľom aj inak.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Rekreačný poukaz a denný letný tábor
Rekreačný poukaz a denný letný tábor
Rekreačný poukaz a denný letný tábor
Rekreačný poukaz a denný letný tábor