Pred pár mesiacmi ma kontaktoval klient kvôli foteniu svadobných fotografií v interiéri. Fotografie aj s CD som odovzdala v dohodnutom termíne. Mladej panej sa však nepáčili, napriek tomu si ich zobrala. Zároveň žiadala vrátiť peniaze v plnej výške, čo som odmietla. Vyžiadala si aj originály nafotené vo formáte RAW, načo odišla, pričom mi cestou rozbila dvere. Tomuto incidentu predchádzalo slovné vyhrážanie sa a fyzické napadnutie. Momentálne mi vypisujú listy, v ktorých žiadajú vrátenie peňazí a vyhrážajú sa nejakým ďalším riešením.  Ponúkla som vrátenie peňazí za vyhotovené fotografie, čo odmietli. Ako mám postupovať? Majú právo na vrátenie celej sumy?

Ustanovenie § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Autorský zákon) obsahuje právnu úpravu Zmluvy o vytvorení diela, ktorá predstavuje špeciálnu právnu úpravu k všeobecnej právnej úprave Zmluvy o dielo, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku.

  • podľa § 39 ods. 1 Autorského zákona, Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo.
  • podľa § 39 ods. 2 Autorského zákona, V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.
  • podľa § 39 ods. 3 Autorského zákona, Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.
  • podľa § 39 ods. 4 Autorského zákona, Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.
  • podľa § 39 ods. 5 Autorského zákona, Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.
  • podľa § 39 ods. 6 Autorského zákona, Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.
  • podľa § 39 ods. 7 Autorského zákona, Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.

Za osobitý predpis v súlade s ustanovením § 39 ods. 7 Autorského zákona sa považujú ustanovenia § 631 až § 643 Občianskeho zákonníka. Zmluva o vytvorení diela podľa Občianskeho zákonníka nemusí mať písomnú formu.

Autorský zákon v ustanovení § 39 ods. 4 umožňuje objednávateľovi odstúpiť od zmluvy ak má dielo vady. Nešpecifikujete aké vady prípadne nedostatky malo dielo, t.j. čo bolo vytýkané zo strany objednávateľa. V súlade s ustanovením § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka, od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je v Občianskom zákonníku alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. V súlade s ustanovením § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dojednané inak.

Nakoľko zo strany objednávateľov prišlo k odstúpeniu od zmluvy, čo vyplýva aj z Vami uvedeného súhlasu, a vzhľadom na to, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, sú Vám aj objednávatelia povinní vrátiť Vami vyhotovené dielo (Vami vyhotovené fotografie) oproti vráteniu peňažných prostriedkov z Vašej strany.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Reklamácia svadobných fotografií
Reklamácia svadobných fotografií
Reklamácia svadobných fotografií
Reklamácia svadobných fotografií