Pokiaľ uskutočňujete stavebnú činnosť, tak režim DPH sa bude uplatňovať podľa ustanovenia § 69, ods. 12 písm. j) zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie sa použije v tom prípade, ak je aj príjemca služby platiteľom DPH. 

Potom sa uplatní tuzemské samozdanenie. To znamená, že dodávateľ (v tomto prípade vaša firma) na svoju faktúru neuvedie DPH, ale prizná ju odberateľ - príjemca služby vo svojom daňovom priznaní. 

Pokiaľ sa fakturuje iba výroba a dodanie betónu bez poskytnutia stavebnej práce, tak sa neuplatní toto samozdanenie, nakoľko nejde o stavebnú činnosť zaradenú do sekcie F. Ide iba o dodanie materiálu bez stavebného zásahu.  V tomto prípade uvediete vy ako dodávateľ vo vašej faktúre DPH.

Pokiaľ dodávate stavebnú činnosť (prácu) finálnemu odberateľovi, tak v tomto prípade  sa uplatní samozdanenie  a to vtedy, ak je finálny odberateľ platiteľom DPH. Znamená to potom, že vy ako dodávateľ neuvediete vo vašej faktúre DPH, ale prizná si ju odberateľ. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Refakturácia stavebných činností a DPH
Refakturácia stavebných činností a DPH
Refakturácia stavebných činností a DPH
Refakturácia stavebných činností a DPH