Príjem z prenájmu ornej pôdy sa považuje za príjem z prenájmu v súlade s §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). V súlade s §9 ods. 1 písm. g) ZDP sú od dane oslobodené príjmy z prenájmu a príjmy z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. 

Neuvádzate, či okrem predmetného príjmu poberáte aj iné druhy príjmov. Budeme teda vychádzať z predpokladu, že nie. 

Všeobecne platí, že daňové priznanie k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 presiahnu sumu 1901,67 eura. Keďže zdaniteľným príjmom sa v súlade s §2 písm. h) ZDP rozumejú príjmy ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, tak povinnosť podania daňového priznania by vám vznikla pokiaľ by ročný príjem z prenájmu presiahol sumu 2401,67 eura (1901,67 + 500). Vychádzame pritom z predpokladu, že iný zdaniteľný príjem okrem príjmu z daného prenájmu za rok 2016 nedosiahnete a súčasne, že nedosiahnete ani tzv. príjmy z príležitostných činností. 

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Z dôvodu prenájmu ornej pôdy, t.j. pozemku vám v súlade s §49a ods. 2 ZDP nevniká registračná povinnosť na daňovom úrade. 

Čo sa týka dane z nehnuteľností, daňovníkom dane z pozemkov je nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, resp. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo má v nájme náhradné pozemky osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjem z prenájmu ornej pôdy a dane
Príjem z prenájmu ornej pôdy a dane
Príjem z prenájmu ornej pôdy a dane
Príjem z prenájmu ornej pôdy a dane