• Mám s manželkou v BSM byt, ktorý prenajímame. Príjmy 60 000 Sk z neho boli väčšie ako preukázateľné výdavky 51 000 Sk. Prenajímame ho tretí rok. Prvé dva roky som si ho dával do priznania ja. Je možné, aby tento tretí rok s ním účtovala manželka, ktorá je na materskej dovolenke? Vyplývalo by z toho, že by priznala daň z prenájmu 60 mínus 51 tisíc, mohla by si ešte odrátať 80 832 Sk (odpočítateľná položka) mínus 60 000 = cca 20 000? Teda daňová povinnosť 60-51-20 = by potom vyšla –11 000 Sk.? Alebo odpočítateľnú položku vo výške cca 80 000 – 60 000 si uplatním za ňu ja, a ona zaplatí daň z 9 000 (60-51=9)?

Vo vašej otázke rozoberáte varianty priznania týchto príjmov:
Príjem = 60 000
Výdaj = 51 000
Čiast. základ = 9 000

V § 4 zákona č. 595/2004 Z.z. o dani z príjmov sa uvádza, že príjmy, ktoré sa týkajú aj prenájmu nehnuteľností, a plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Vy sa teda môžete dohodnúť, že to budete vy, alebo manželka sama, alebo aj v pomere 50 : 50.

V prípade, že by tento príjem zdaňovala manželka, musíme vedieť, či je na riadnej materskej dovolenke alebo na ďalšej. Keď je na riadnej dovolenke, dostáva príjem podľa výšky priemernej mzdy, ktorú dosiahla u svojho zamestnávateľa. Tento príjem sa pri zohľadnení nezdaniteľných častí základu dane (sumy 80 832 Sk) považuje za vlastný príjem manželky. Rovnaký pohľad je aj na nemocenské dávky v prípade jej práceneschopnosti.

Ak je na ďalšej materskej dovolenke, poberá rodičovský príspevok, ktorý je považovaný za štátnu sociálnu dávku. Do vlastného príjmu sa nezahŕňa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Je na vás, ktorú variantu zvolíte (váš postup je správny) so zohľadnením mojej odpovede.

Ing.Iveta Jobová je členka Slovenskej komory daňových poradcov