63292>

Príjem podielových spoluvlastníkov bytu z prenájmu

63292>

Príjem podielových spoluvlastníkov bytu z prenájmu

159797>

Príjem podielových spoluvlastníkov bytu z prenájmu

160068>

Príjem podielových spoluvlastníkov bytu z prenájmu


  • Žijeme a pracujeme s priateľkou v Írsku od októbra 2006. V SR vlastníme a prenajímame byt ako podieloví spoluvlastníci. Podľa medzištátnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Írskom sa považujeme za rezidentov Írska s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Zo SR nemáme iný príjem. Ako postupovať pri zdanení príjmu z prenájmu bytu v SR? Dajú sa uplatniť paušálne náklady ako je opotrebenie vybavenia. Treba dokladovať náklady a ako dlho treba túto evidenciu archivovať? Môžeme si uplatniť zníženie základu dane podľa §11, ods.2 - riadok 70 daňoveho priznania typu B. Má na jeho výšku vplyv príjem z Írska?

Pri zdaňovaní príjmu z prenájmu máte možnosť uplatnenia paušálnych výdajov vo výške 40 % alebo uplatnenia skutočných výdajov. Po spočítaní príjmov ich rozdelíte s priateľkou v pomere akým byt vlastníte. Každý s vás má nárok na uplatnenie si oslobodenej sumy vo výške 25 650 Sk. Takto znížený príjem uvedie každý z Vás do daňového priznania.

V prípade že budete uplatňovať paušálne výdaje, vypočítate sumu rovnajúcu sa 40 % zo znížených príjmov o oslobodenú sumu, ktorú uvediete do daňového priznania. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať skutočné výdaje, ak je ich hodnota vyššia ako paušálne výdaje, treba tak isto od tejto sumy odpočítať oslobodenú sumu podľa vzorca na zníženie výdajov.

V daňovom priznaní uvádzate iba príjmy zo Slovenska, takže podľa máte nárok na nezdaniteľnú čiastku. Osobne by som odporučil uplatniť paušálne výdaje. Pokiaľ by vám ale vyšla daňová povinnosť a uplatnením skutočných výdajov nie, tak potom si uplatnite skutočné výdaje. Do skutočných výdajov si môžete uplatniť všetky náklady, ktoré súviseli s dosiahnutím príjmu.

Neodporúčam uplatňovať ani úroky a ani paušálne opotrebenie. Prílohou daňového priznania nie je evidencia. Tú si vediete vy a až v prípade kontroly ste ju povinní predložiť. Archivovať doklady treba po dobu šiestich rokov.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o.


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.