Z otázky vyplýva, že ste vytvorili dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady. V danom prípade zaradíte príjmy z vytvorenia diela medzi príjmy podľa §6 ods. 2  písm. a) zákona o dani z príjmov. Tento príjem zdaníte sami prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za príslušné zdaňovacie obdobie, ak vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov, t. j. ak za rok 2018 presiahnu celkové zdaniteľné príjmy sumu 1 994,80 €.

Podľa § 49a zákona o dani z príjmov je fyzická osoba, ktorá začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť na území SR povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať túto činnosť, požiadať správcu dane o registráciu, pričom daňový úrad v mieste trvalého pobytu Vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ).

Odpočítateľná položka na daňovníka 

Z otázky taktiež vyplýva, že ste poberateľkou dôchodku, predpokladáme, že starobného. Ak ste starobný dôchodok poberali už na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.2018) a suma dôchodku je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane (pre rok 2018 je to 3 830,02 €), tak si základ dane nemôžete ponížiť o nezdaniteľnú časť základu dane. 

Ak suma dôchodku nie je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane, tak si môžete znížiť základ dane o rozdiel medzi vyplatenou sumou dôchodku a nezdaniteľnou časťou základu dane. V prípade, že ste začali poberať starobný dôchodok v priebehu roka 2018, tak máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti v celej výške.

Výdavky

Príjmy si môžete znížiť o výdavky, pričom si môžete uplatniť buď preukázateľné daňové výdavky  (v tom prípade, je potrebné viesť daňovú evidenciu/jednoduché účtovníctvo/ podvojné účtovníctvo) alebo paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000€. 

V prípade, ak sa rozhodnete uplatňovať preukázateľné daňové výdavky (náklady na tlač), tak môžete vykázať aj daňovú stratu (v prípade, že by bol príjem nižší ako náklady) a následne si túto daňovú stratu môžete odpočítavať z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak by ste v nasledovných rokoch nevykazovali základ dane, resp. vykazovali ho v nižšej sume ako je ¼ straty, stratili by ste nárok na jej uplatnenie v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty. 

Ak by ste sa rozhodli pre uplatnenie paušálnych výdavkov, nemôže Vám vzniknúť daňová strata. Ak sa rozhodnete pre paušálne výdavky, tak poistné a príspevky, ktoré zaplatíte budú vstupovať do výdavkov (t. j. paušálne výdavky vo výške 60% z príjmu + zaplatené poistné a príspevky).

Odvody

V prípade, že ste dôchodkyňa (predpokladáme, že poberáte starobný dôchodok), tak zdravotné poistenie platí za Vás štát. Takže, ak ste SZČO a súčasne poistenec štátu, tak výška preddavku na zdravotné poistenie na rok 2018 nie je určená. Po podaní daňového priznania zdravotná poisťovňa zúčtuje poistné v ročnom zúčtovaní poistného a bude Vám oznámený výsledok vyúčtovania. 

Povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1.7. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjmy z činnosti presiahnu stanovenú hranicu. K 1.7.2019 sa posudzuje príjem za rok 2018, a v prípade, že príjmy presiahnu hranicu 5 724 €,  tak od 1.7.2019 budete povinne poistená a budete platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Daňové priznanie 

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. za rok 2018 je lehota na podanie daňového priznania 1. apríla 2019; v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.  V prípade, ak by ste chceli podať daňové priznanie neskôr, môžete oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty prostredníctvom oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a), pričom lehota sa predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že od 1.7.2018 je povinná elektronická komunikácia pre fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjem dôchodkyne z predaja vlastnej knihy
Príjem dôchodkyne z predaja vlastnej knihy
Príjem dôchodkyne z predaja vlastnej knihy
Príjem dôchodkyne z predaja vlastnej knihy