Ak ste časť roka pracovali na Slovensku a časť roka v zahraničí, kde vám plynuli príjmy, nemôžete požiadať slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, pretože ste poberali príjmy zo zahraničia. Ak výška vašich zdaniteľných príjmov zo Slovenska i zahraničia presiahne sumu 1 901,67 eura, musíte podať daňové priznanie.

Ste našim daňovým rezidentom. Vzhľadom na to, že máte príjmy zo zahraničia, a potrebujete čas na vyžiadanie dokladov o príjmoch v cudzine, môžete daňovému úradu oznámiť, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania z tohto dôvodu. Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť až o šesť mesiacov, teda najdlhšie do 30. septembra 2018. Finančná správa má na tento oznam už špeciálne tlačivo.

Slovensko má s Dánskom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov. To znamená, že do daňového priznania typu A dáte príjmy zo Slovenska a aj príjmy z Dánska. Tie sa síce v daňovom priznaní uvedú, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta.

To, či vám vrátia preddavky zaplatené na Slovensku, závisí od v úhrnu vašich zdaniteľných príjmov.  

K daňovému priznaniu musíte priložiť Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2017 od oboch slovenských zamestnávateľov. Zamestnávatelia vám potvrdenie musia vystaviť a doručiť najneskôr do 12. 3. 2018. Okrem toho k priznaniu priložíte aj potvrdenie o príjme z Dánska. Toto nemusíte prekladať.