Plánujem prenajímať byt ako fyzická osoba rodinnej známej len za cenu nákladov. Mám aj v tomto prípade povinnosť registrovať sa na daňovom úrade?

Podľa § 2 zákona o dani z príjmov je predmetom dane príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Príjem z prenájmu je príjmom z nakladania s majetkom, v tomto prípade bytom, daňovníka.

Podľa § 685 Občianskeho zákonníka nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania. Občiansky zákonník v § 696 až 699 rozdeľuje platby súvisiace s nájmom na nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Ak teda nebola uzavretá nájomná zmluva, pretože nie je požadované nájomné, úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu nie je príjmom z prenájmu, ani z iného nakladania s majetkom daňovníka a nie je predmetom dane z príjmu.

Toto však platí iba za predpokladu, že plnenia poskytované s užívaním bytu neposkytuje samotný vlastník bytu a úhrada za tieto plnenia pokrýva vlastníkovi iba skutočne zaplatené plnenia poskytované s užívaním bytu.

V takomto prípade, pretože sa vlastne nejedná o prenájom, nie ste ani povinný registrovať sa z tohto titulu na daňovom úrade.

Autorka je daňovým poradcom. Pôsobí v spoločnosti Renaudit.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Foto na titulke - TREND

Prenájom len za energie sa nezdaní

Zdroj: logo

Prenájom len za energie sa nezdaní
Prenájom len za energie sa nezdaní
Prenájom len za energie sa nezdaní
Prenájom len za energie sa nezdaní
Prenájom len za energie sa nezdaní