• Som vlastníkom bytu, ktorý som získal ešte pred uzatvorením manželstva. Stále figurujem na Liste vlastníctva ako jediný majiteľ bytu. Chcem tento byt prenajímať. Viem, že ak manželom plynú príjmy, je na nich, ktorý z manželov si bude príjmy priznávať do daňového priznania. Je možný tento model aj v prípade, že manželka nie je vôbec vlastníkom tejto nehnuteľnosti?

Byt, ktorý ste nadobudli ešte pred uzavretím manželstva, nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aj po uzavretí manželstva zostal tento byt vo vašom výlučnom vlastníctve a na Liste vlastníctva budete aj naďalej ako jediný vlastník figurovať iba vy sám.

Ak sa tento byt rozhodnete prenajať, nájomnú zmluvu budete s potenciálnym nájomníkom ako prenajímateľ uzatvárať iba vy sám bez manželky. Vy ste totiž výlučným vlastníkom bytu a môžete s ním právne disponovať, čiže ho aj prenajať.

V práve platí zásada, že nikto nesmie na iného preniesť viac práv ako má on sám. Vaša manželka ako nevlastník bytu nemôže vystupovať v pozícii prenajímateľa, na nájomnej zmluve ju preto uvádzať nebudete.

Napriek tomu, že byt je vo vašom výlučnom vlastníctve, príjem plynúci z prenájmu bytu už patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Platí, že výnosy, úžitky a prírastky veci patria do BSM bez ohľadu na to, či vec sama o sebe je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo vo výlučnom vlastníctve niektorého z nich. Nájomné za prenájom bytu bude potom spadať do BSM.

Toto pravidlo nie je síce v zákone výslovne napísané, ale vyplýva z platnej súdnej judikatúry. Právnu úpravu BSM upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach §§ 143 až 151.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení v § 4 ods. 8 okrem iného uvádza, že príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nehodnú inak.

Zákon o dani z príjmov tu teda hovorí o príjmoch, ktoré plynú manželom z BSM. Vo vašom prípade však nehnuteľnosť nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V BSM je iba príjem plynúci z prenájmu bytu, ktorého jediným vlastníkom ste vy. Domnievam sa preto, že daňové priznanie, do ktorého zahrniete nájomné, by ste mal ako jediný a výlučný vlastník nehnuteľnosti podať iba vy sám.

28797>Právna poradňa: Používatelia s prístupom do Zóny eTREND môžu 28797>zadať otázku spolupracujúcim právnikom na účet vydavateľa.