V súlade s §3 ods. 1 písm. b) Živnostenského zákona sa živnosťou nepovažuje využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady. Vyššie uvedené znamená, že napísanie a vydanie vlastnej knihy na vlastné náklady sa nepovažuje za živnosť a teda na účely takejto činnosti nepotrebujete získať živnostenské oprávnenie.

Definícia príjmu

Za príjem z inej samostatnej činnosti sa v súlade s §6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov považujú príjmy z vytvorenia diela vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady. Vyššie uvedené znamená, že vami dosahované príjmy z plánovanej aktivity sa budú považovať za tzv. „aktívne“ príjmy, ktoré sa považujú za zárobkovú činnosť na účely zdravotného, resp. sociálneho poistenia.

Odvody do sociálky

Budeme vychádzať z predpokladu, že okrem vyššie uvedeného príjmu z vydávania vlastnej knihy nebudete dosahovať iný príjem z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na sociálne poistenie sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), pričom  sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Napríklad k 1. 7. 2015 sa posudzovali tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2014 a k 1. 7.2016 alebo k 1.10. 2016 sa budú posudzovať tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2015, atď.

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2016 (resp. 01.10.2016) by vám vznikla za predpokladu, ak by ste za rok 2015 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 5 148 eur (12 x 429 eur). T. j. pokiaľ váš príjem z vydávania predmetnej knihy za rok 2015 presiahne vyššie uvedenú hranicu, tak od 1. 7. 2016,  resp. od 1. 10. 2016 vám vznikne povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

Zdravotné odvody

Čo sa týka zdravotného poistenia, tak z vymeriavacieho základu prislúchajúceho činnosti vydávania predmetnej knihy, vám na základe podaného daňového priznania, vyhotoví vaša zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie. To či vám vznikne povinnosť platiť aj preddavky na zdravotné poistenie a v akej výške počas roku 2015 bude závisieť aj od iných skutočností, napr. či ste súčasne zamestnaná, či ste vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť už v roku 2013 atď..

Ak inú činnosť okrem vydávania predmetnej knihy nevykonávate, povinnosť platenia preddavkov vám na zdravotné poistenie s veľkou pravdepodobnosťou vznikne (pozn. nie sú nám známe všetky vaše osobne pomery). Minimálna výška preddavkov pre SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom na zdravotné poistenie (pozn. pri aplikácii 14%) na rok 2015 predstavuje 57,68 eura mesačne, pričom od roku 2016 sa zvýši na 60,06 eura mesačne.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj vlastnej knihy. Aké dane a odvody platí spisovateľ
Predaj vlastnej knihy. Aké dane a odvody platí spisovateľ
Predaj vlastnej knihy. Aké dane a odvody platí spisovateľ
Predaj vlastnej knihy. Aké dane a odvody platí spisovateľ