Máme zato, že komasáciou sa rozumieme sceľovanie pozemkov spravidla spojených s novým usporiadaným vlastníckych vzťahov v určitom územnom obvode. Účelom komasácie je prerozdeliť pozemky tak, aby sa dali čo najlepšie využívať a obrábať, t. j. namiesto veľkého počtu malých parciel roztrúsených po území obce, vlastník dostane jednu alebo viacero veľkých parciel, resp. mu je poskytnutá náhrada. Komasácie sú súčasťou pozemkových úprav.

Neuvádzate podľa akého Zákona predmetné úpravy nastali. Budeme preto vychádzať z predpokladu, že ide o Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len "Zákon"). Berte prosím na vedomie, že daná problematika nie je úplne jasne upravená. 

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť na §14 ods. 4 Zákona, ktorý upravuje, že vlastníctvo k novým pozemkov sa nadobudne dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí.  T. j. samotný Zákon vami nadobudnuté pozemky získané prostredníctvom daných pozemkových úprav považuje za tzv. „novoobstarané“. 

V súlade s vyššie uvedeným to znamená, že pokiaľ predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v roku 2014, tak rok 2014 sa považuje za rok nadobudnutia vlastníctva k „novým“ pozemkom, ktoré plánujete v dohľadnej dobe predať. Keďže v roku 2015 resp. 2016 od roku nadobudnutia pozemkov ešte nemohlo uplynúť päť rokov, máme zato, že prípadný príjem z predaja pozemkov nemôže byť v roku 2015, príp.  v roku 2016 v súlade s §9 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) od dane oslobodený.

Súčasne by sme však chceli upozorniť na Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb vypracovaný Finančným riaditeľstvom SR v 09/2014 podľa ktorého, „ak by na základe dohody podielových vlastníkov došlo iba k rozdeleniu nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov, nešlo by o nové nadobudnutie nehnuteľnosti.“ Predmetná situácia nie je totožná, ale na druhej strane čiastočne podobná tej vašej. 

Ak by sme teda brali do úvahy názor uvedený v Metodickom pokyne (upozorňujeme, že podobné pokyny nie sú záväzné) nešlo by vo vašom prípade v roku 2014 o nové nadobudnutie pozemku. A preto pri jeho predaji v roku 2015 alebo v r. 2016 by už uplynula doba od jeho pôvodného obstarania, u ktorej by ste si mohli uplatniť predmetné oslobodenie od dane v súlade s §9 ods. 1 ZDP. S predmetným názorom sa však nestotožňujeme, ale považujeme potrebné na neho upozorniť.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj sceľovaných pozemkov a daň z príjmu
Predaj sceľovaných pozemkov a daň z príjmu
Predaj sceľovaných pozemkov a daň z príjmu
Predaj sceľovaných pozemkov a daň z príjmu