Podľa §4 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Pod pojmom obrat sa ods. 7 toho istého paragrafu rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane.

Práve slovo „príjem“ uvedený v zátvorke citovaného ustanovenia definuje povinnosť registrácie pre DPH aj tomu subjektu, ktorý síce ešte nedosiahol výnos, ktorý nastane v deň konania koncertu, ale aj tomu subjektu, ktorý dosiahol príjem z predaja, teda prijal platbu za vstupenky na koncert vopred za predpokladu splnenia ostatných podmienok pre registráciu.

Registračná povinnosť vzniká subjektu presiahnutim zákonného obratu, teda výnosu alebo príjmu (prijatie platieb) z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, pričom rozhodujúce je, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj lístkov na koncerty a registrácia k DPH
Predaj lístkov na koncerty a registrácia k DPH
Predaj lístkov na koncerty a registrácia k DPH
Predaj lístkov na koncerty a registrácia k DPH