63292>

Predaj hnuteľných vecí tiež podlieha dani

63292>

Predaj hnuteľných vecí tiež podlieha dani

159797>

Predaj hnuteľných vecí tiež podlieha dani

160068>

Predaj hnuteľných vecí tiež podlieha dani


  • Som poberateľom výsluhového dôchodku. Som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň, ak som v minulom roku predal ako fyzická osoba hnuteľné veci v hodnote 85-tisíc Sk?

Fyzická osoba bez ohľadu na to, či poberá výsluhový dôchodok alebo iný, alebo nepoberá žiadny dôchodok, bude mať povinnosť podať daňové priznanie z predaja hnuteľných vecí za týchto podmienok:

a) Tieto hnuteľné veci sú považované za obchodný majetok (patria sem veci, pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné iné hodnoty, nepatrí sem cenný papier)

b) Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov ich využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov

c) účtuje alebo účtovala o nich, eviduje ich alebo ich evidovala podľa § 6.

Ak teda hnuteľné veci môžeme považovať za obchodný majetok, tak predaj tohto majetku bude oslobodený až po piatich rokoch od jeho vyradenia z evidencie.

Predpokadám, že ste predaný hnuteľný majetok nevyužívali na podnikanie, nedosahovali ste z neho žiadne príjmy a ani nepoužívali na inú samostatnú zárobkovú činnosť. V tomto prípade sú vaše príjmy oslobodené od dane, v zmysle § 9 zákona o dani z príjmu, ods. 1 písm. d.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.