Rozumieme zo znenia otázky, že podiel k 2/3 predmetnej nehnuteľnosti ste nadobudli v roku 2016 formou daru. Vyššie uvedené znamená, že príjem z predaja 2/3 nehnuteľnosti, t. j. časti nadobudnutej  darovaním nebude vo vašom prípade od dane oslobodený, keďže v čase predaja neuplynie aspoň 5 rokov od momentu nadobudnutia predmetných 2/3. 

Pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, je možné za výdavok v súlade s §8 ods. 5 písm. b) a §25 ods. 1 písm. a) a c) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") považovať obstarávaciu cenu nehnuteľnosti zistenú u darcu za predpokladu, ak by sa na neho pri predaji tejto nehnuteľnosti v deň darovania nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa §9 ZDP.  

Musíte teda preveriť, či by príjem z predaja predmetných podielov na nehnuteľnosti bol v čase darovania u vašich rodinných príslušníkov od dane oslobodený alebo nie.  Ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase jeho darovania od dane oslobodený, za výdavok je možné považovať cenu nehnuteľnosti (pozn. 2/3) v čase darovania určenú znaleckým posudkom.  

Vychádzame z predpokladu, že predmetné podiely na nehnuteľnosti vaši rodinní príslušníci nemali zahrnuté v obchodnom majetku.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov
Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov
Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov
Predaj domu po získaní spoluvlastníckych podielov