Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nebude vo vašom prípade od dane oslobodený, keďže v čase predaja neuplynie aspoň 5 rokov od momentu jej nadobudnutia. Pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, je možné za výdavok v súlade s §8 ods. 5 písm. b) a §25 ods. 1 písm. a) a c) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") považovať obstarávaciu cenu nehnuteľnosti zistenú u darcu za predpokladu, že by sa na neho pri predaji tejto nehnuteľnosti v deň darovania nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa §9 ZDP.  

Ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase jeho darovania od dane oslobodený, za výdavok je možné považovať cenu nehnuteľnosti v čase darovania určenú znaleckým posudkom. Na predmetnú skutočnosť nemá vplyv obsahové znenie darovacej zmluvy. 

Vychádzame z predpokladu, že predmetnú nehnuteľnosť vaši rodičia nemajú zahrnutú v obchodnom majetku. Potom sa v súlade s §52j ods. 2 ZDP na oslobodenie príjmu z predaja majetku nadobudnutého do 31. 12. 2010 použijú znenia ustanovení §9 ods. a), i) a j) ZDP účinného do 31. 12. 2010. 

Neuvádzate, či majú vaši rodičia v predmetnom dome aj trvalý pobyt. Na strane druhej možno vychádzať z predpokladu, že v momente darovania budú vlastniť predmetný dom dlhšie ako 5 rokov. Vyššie uvedené znamená, že ak by sa v čase darovania rozhodli predmetný dom predať, príjem takto dosiahnutý by bol od dane oslobodený. 

Máme preto zato, že za výdavok v prípade predaja danej nehnuteľnosti vo vašom prípade je možné považovať cenu stanovenú znalcom v čase darovania, a to i za predpokladu, že by ste predmetnú nehnuteľnosť v čase darovania nepredali obratom. V súlade s §8 ods. 2 ZDP nie je možné na daňové účely dosiahnuť stratu z predaja nehnuteľnosti, t. j. na sumu výdavkov presahujúcich príjem sa neprihliada. Upozorňujeme však, že vyššie uvedené nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň
Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň
Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň
Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň