Základom vzniku platného pracovného pomeru je definovanie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve. Paragraf 43 ods. 1 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení vymenúva ako jednu z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy práve špecifikovanie  miesta výkonu práce. 

Miesto výkonu práce

Zamestnávatelia často nesprávne rozlišujú medzi miestom výkonu práce a pracoviskom, čo má následne dosah na samotný obsah pracovnej zmluvy. Zákonník práce demonštratívne stanovuje, čo je možné rozumieť pod miestom výkonu práce: je to obec, časť obce alebo inak určené miesto. V intenciách tejto špecifikácie je zamestnanec povinný pracovať tam, kde sa na tom so zamestnávateľom dohodol. 

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť viaceré miesta výkonu práce. Platí zásada, že čím širšie je vymedzené miesto výkonu práce, tým skôr je potrebné so zamestnancom písomne dohodnúť samotné pravidelné pracovisko. Je to z dôvodu, aby dohoda partnerov pracovno-právneho vzťahu nebola tak široko koncipovaná, že by mohla byť kvôli neurčitosti neplatná. 

Výhodou extenzívnejšieho miesta výkonu práce (obec alebo časť obce) je, že ak dôjde k zmene sídla/prevádzky zamestnávateľa v rámci obce, nie je potrebné pre takúto zmenu vyžadovať súhlas zamestnanca a uzatvoriť so zamestnancom dohodu o zmene pracovných podmienok vo forme dodatku k pracovnej zmluve. 

Pracovisko

Miesto výkonu práce je širší pojem ako pracovisko. Za pracovisko je možné považovať určitý priestor, kde zamestnanec vykonáva prácu v organizačnej štruktúre zamestnávateľa. V rámci miesta výkonu práce môže byť alokovaných viac pracovísk. 

Medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí existovať dohoda o pracovisku v písomnej forme. Pracovisko musí byť v pracovnej zmluve, resp. v dodatku k pracovnej zmluve konkrétne uvedené. Iba v tom prípade by sa mohlo toto miesto používať  a  aplikovať namiesto miesta výkonu práce špecifikovaného v pracovnej zmluve. 

Ak je miesto výkonu práce v pracovnej zmluve striktne konkretizované ako sídlo zamestnávateľa, potom je potrebné pracovisko dohodnúť s kmeňovým zamestnancom, s ktorým je už podpísaná pracovná zmluva, písomne vo forme dodatku k pracovnej zmluve. Vo vami popisovanom prípade ide o zmenu pracovných podmienok pôvodne dojednaných v pracovnej zmluve. Pri nových zamestnancoch je potrebné pracovisko špecifikovať priamo v pracovnej zmluve. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Pracovisko alebo miesto výkonu práce. Aký je rozdiel?
Pracovisko alebo miesto výkonu práce. Aký je rozdiel?
Pracovisko alebo miesto výkonu práce. Aký je rozdiel?
Pracovisko alebo miesto výkonu práce. Aký je rozdiel?