63292>

Práca v Írsku a daňové povinnosti

63292>

Práca v Írsku a daňové povinnosti

159797>

Práca v Írsku a daňové povinnosti

160068>

Práca v Írsku a daňové povinnosti


  • Od začiatku roka do konca mája 2007 som pracovala na Slovensku. Od 12. júna 2007 žijem v Írskej Republike s tým, že pracovať som tu začala 29. júna 2007. Daňové priznanie za rok 2007 som podala v septembri 2008 (na základe žiadosti o odklad). Daňový úrad ma po podaní DP požiadal o doplatenie dane a zároveň mi zaslal vysvetlenie k prepočtu, citujem: "Keďže ste daňovým rezidentom SR, máte v SR trvalý pobyt, boli ste povinná podať u nás daňové priznanie z celosvetových príjmov. Podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá platí medzi SR a Írskom (ozn. č. 365/2000 Z. z.), sa aplikuje metóda zápočtu dane zaplatenej v Írsku. K priznaniu dane ste doložili správne tlačivo, potvrdzujúce výšku zaplatenej dane v Írsku. Pri vypracovaní daňového priznania za rok 2007 sme z tohto potvrdenia prepočítali zaplatenú daň v Írsku. Túto sme ale museli podľa uvedeného zahraničného príjmu dorovnať do výšky miestnej dane z príjmu".
    Bola som povinná podať daňové priznanie za rok 2007 iba z príjmov na Slovensku alebo aj z príjmov v Írsku? Mám podávať daňové priznanie z príjmov v Írsku za rok 2008, keď som celý rok pracovala v Írsku? Ide iba o odlišný výklad Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia? Hovorí o tom iba čl. 4, bod 1, resp. 2 a, b? A čo je potom potvrdením daňovej rezidencie?

Rozsah daňových povinností fyzickej osoby na území SR je závislý od rezidencie daňovníka. V SR sú miestne kritériá na určenie rezidencie fyzickej osoby na účely zdaňovania jej príjmov vymedzené v ustanovení § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Ak daňovník pracujúci v Írsku má trvalý pobyt na území SR, je na základe týchto kritérií považovaný za rezidenta SR.

Ak v konkrétnom prípade súčasne SR aj Írsko považujú podľa svojich vnútroštátnych daňových predpisov fyzickú osobu na svojom území za daňového rezidenta, rezidencia takéhoto daňovníka sa potom posudzuje na základe medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

V článku 4 ods. 2 Zmluvy medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia uverejnenej pod č. 365/2000 Z. z. sú stanovené pravidlá pre analýzu dvojitej rezidencie fyzickej osoby.

Podľa § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 23 ods. 1 medzinárodnej zmluvy k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov za prácu vykonávanú v Írsku, daň zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR.

Ak ale po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov je fyzická osoba na území SR považovaná za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR), nie je povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie na území SR, ak v tomto období nepoberala iné príjmy, ktorých zdroj je na území SR.

Ak ste mali Potvrdenie o rezidencii určenej len podľa írskych daňových predpisov, tak takéto potvrdenie nepreukazuje, že ste rezidentom Írska tiež podľa medzinárodnej zmluvy.

Autor je daňový poradca. Pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.