63292>

Práca dcéry pre matku na príkaznú zmluvu

63292>

Práca dcéry pre matku na príkaznú zmluvu

159797>

Práca dcéry pre matku na príkaznú zmluvu

160068>

Práca dcéry pre matku na príkaznú zmluvu


  • Moja dcéra študuje vo Veľkej Británii a niekoľko rokov mi bezplatne pomáha v podnikaní prekladmi alebo korekciami mnou preložených textov do a z angličtiny. Celková hodnota tejto jej práce je dodnes asi 150-tisíc Sk. Za rok 2008 by som už chcela jej pomoc aspoň čiastočne zaplatiť cez príkaznú zmluvu. V roku 2008 mala na Slovensku príjem 18-tisíc Sk z brigádnickej práce študenta pre inú organizáciu. Koľko jej môžem za jej pomoc pri mojom podnikaní zaplatiť na príkaznú zmluvu, aby nemusela podávať daňové priznanie?

Daňové priznanie za rok 2008 nie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie roka 2008 nedosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 248 Sk podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Keďže uvažujete nad možnosťou uzatvoriť príkaznú zmluvu, chcem dať do pozornosti tú skutočnosť, aby obsah tejto zmluvy nevykazoval znaky závislej práce, čo by mohlo mať za následok v prípadnom posudzovaní príslušným správcom dane ako posúdenie zdaňovania z pracovnoprávneho vzťahu (závislá činnosť), so všetkými súvislosťami v zmysle zákona o dani z príjmov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie k pojmu „závislá práca“ a to pod poradovým číslom 2008/17 z 25. januára 2008.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.