Zaviedla sa nová, limitovaná nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, zjednotilo sa tiež vedenie daňovej evidencie, zmenilo sa tiež zdaňovanie výnosov (príjmov) z dlhopisov, iný je spôsob odpočítavania daňovej straty od základu dane a zanikla tiež možnosť zahrňovania príjmov z podielov na zisku (dividend) do samostatného základu dane.

Béčkari čakajú na tlačivo

Daňovníci si už zvykli na elektronické formuláre na webe Finančnej správy, ktoré uľahčujú vypĺňanie priznania. Na webe je formulár pre právnické osoby, typ A, ale nie tlačivo typ B, ktoré využíva väčšina živnostníkov. Finančné riaditeľstvo zatiaľ nesprístupnilo možnosť elektronického podania tohto tlačiva. Softvérové spoločnosti na to čakajú, aby mohli zverejniť nové verzie programov, ktoré umožnia export priznania do formátu XML pre elektronické podanie. Daňové priznanie, ktoré máte vytvorené v programe, potom budete môcť importovať a odoslať cez aplikáciu eDane alebo ho podať rovno na internetovej stránke Finančnej správy.

Zmeny v tlačive typu B

Toto tlačivo vypĺňajú tie fyzické osoby, ktoré mali príjmy zo závislej činnosti alebo podnikania, samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy. Teda ide o príjmy zo živnosti, príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka. Použijú ho aj autori, umelci, športovci, prenajímatelia nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z príjmov typ B za rok 2014 má dvanásť strán. Z tlačiva vypadla príloha číslo 2 - Podiely na zisku (dividendy). Ak teda spolu s tlačivom odovzdávate napríklad ďalšie 3 prílohy, do formuláru na riadok číslo 123 musíte zapísať číslo 4.

Riadok číslo 2 sa vypĺňa len vtedy, ak daňovník nemá pridelené DIČ alebo rodné číslo.

Ak budete hľadať v tohtoročnom tlačive rozdiely oproti daňovému priznaniu za rok 2013, zmeny nájdete na strane 3, v VI. oddiele. Tu okrem jednotlivých príjmov a výdavkov podľa § 6 treba uviesť, či si v roku 2014 uplatňujete výdavky skutočné, teda či vediete daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona alebo paušálne výdavky 40 percent podľa § 6 ods. 10 zákona.

Pri paušálnych výdavkoch je nový riadok, kde musíte uviesť aj počet mesiacov, ak ste začali alebo skončili podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť alebo začali alebo skončili poberanie príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu. Ak ste podnikali celý minulý rok, riadok nevypĺňate.

Bez ohľadu na to, akým spôsobom uplatňujete výdavky v VI. oddiele musíte uviesť sumu preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie v príslušnom zdaňovacom období. Tieto údaje potom musíte napísať aj v prílohe číslo 1.

Ak uplatňujete osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa §17 ods. 17 zákona o dani z príjmov alebo ste uplatňovanie tohto spôsobu ukončili, musíte to vyznačiť v daňovom priznaní v VI. oddiele pod tabuľkou 1.

Zrušila sa samostatná evidencia pre prenajímateľov nehnuteľností. Tabuľku číslo 1a vyplníte v prípade, ak máte príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu a vediete daňovú evidenciu. Tiež sa vypĺňa v prípade, ak máte príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a účtujete podľa § 6 ods. 13 zákona.

Tabuľku číslo 2 vyplníte vtedy, ak máte príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a použitia diela a umeleckého výkonu a uplatňujete paušálne výdavky.

Ako na stratu

Kvôli zmením v odpočte daňovej straty sa zmenila tiež strana 7 v IX. oddiele daňového priznania. Od 1. januára 2014 si daňovník môže odpočítať daňovú stratu najviac počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to rovnomerne.

Daňovú stratu za rok 2014 je možné vykázať len z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, pričom sa odpočíta až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, kedy bola strata vykázaná.

Súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia v rokoch 2010 až 2013 sa odpočíta od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich najskôr 1. 1. 2014. Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.

V roku 2014 si daňovník bude môcť neuplatnenú daňovú stratu odpočítať od čiastkových základov z príjmov uvedených § 6 až 8 zákona o dani z príjmov. Daňovník si však môže daňovú stratu za rok 2009 odpočítať naposledy v daňovom priznaní za rok 2014.

Nová nezdaniteľná suma

Od januára 2014 sa zaviedla aj nová nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Môžete si ju uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie 2014, maximálne však  do výšky 180 eur ročne. Túto sumu zapisujete na riadok 77 v X. oddiele.

Pre koho je Áčko

Tlačivo typu A použijete vtedy, ak ste mali príjmy len zo závislej činnosti (napríklad z pracovného pomeru, dohody, príjem konateľa, príjem komanditistu, odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, odmena sčítacieho komisára) a tieto príjmy vám váš zamestnávateľ nezúčtoval v ročnom zúčtovaní.

Riadok 2 (dátum narodenia) sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.

Na riadku 26 sa uvádza e-mailová adresa, ktorá po novom nahrádza faxové číslo.

V daňovom priznaní fyzickej osoby typu A pribudol jeden riadok, v ktorom si budú môcť daňové subjekty po prvýkrát uplatniť  novú nezdaniteľnú časť základu dane, a tou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. 

Preto sa doplnil nový riadok 40, na ktorom sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, najviac však 180 eur za rok. 

Na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:

  • príspevky na DDS zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v prvej odrážke,
  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na DDS, si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. 

Daňovník nemá automaticky povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je však oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane preukázal.