Môj manžel si berie pôžičky z nebankových subjektov bez môjho vedomia. Falšuje môj podpis a tajne si odfotil môj OP. Tieto subjekty si vôbec neoverovali moju totožnosť. Ako sa môžem brániť? Môžem požiadať na základe tohto zistenia o zrušenie bezpodielového vlastníctva? 

Podľa Občianskeho zákonníka bežné veci týkajúce sa spoločných vecí (t.j. tých, pri ktorých dochádza k dispozícii s predmetmi patriacimi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)), môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon postihnutý relatívnou neplatnosťou, t.j. na príslušný právny úkon sa pozerá ako na platný, pokiaľ sa druhý z manželov nedovolá na súde neplatnosti právneho úkonu. Pri rozlišovaní, či ide o bežnú vec je potrebné prihliadať na konkrétne pomery rodiny (napr. bežnou vecou zväčša nie je prevod nehnuteľnosti, kúpa automobilu alebo pôžička vyššej sumy). 

Vo všeobecnosti, zmluva uzavretá len s jedným z manželov, z ktorej je zaviazaný len tento manžel, nebýva považovaná za právny úkon týkajúci sa spoločných vecí manželov, a teda súhlas druhého manžela nie je potrebný. Pri rozlišovaní, či ide o právny úkon týkajúci sa spoločných vecí, je však potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, či by prípadné vymáhanie pohľadávky veriteľom malo účinky aj na majetok v BSM (napr. z dôvodu nedostatku vlastného majetku zaviazaného manžela). V takomto prípade, by mohlo ísť o právny úkon, ktorý sa týka vybavovania spoločných vecí a súhlas druhého manžela by bol potrebný.

Občiansky zákonník ďalej stanovuje, že pohľadávka jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva môže byť v prípade výkonu rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Druhý manžel je tak povinný strpieť, v prípade nesplnenia záväzku zaviazaným manželom, uspokojenie pohľadávky aj z majetku patriaceho do BSM, 

Z Vášho popisu problému nie je úplne zrejmé, či ste sa na základe sfalšovaného podpisu stali zmluvnou stranou zmluvy s veriteľom (nebankovým subjektom), t.j. dlžníkom alebo spoludlžníkom, prípadne ručiteľom, alebo sa podpis vyžadoval v súvislosti s uzatvorením zmluvy pre iné účely, napr. pre účely súhlasu s poskytnutím pôžičky Vášmu manželovi. Ak by teda z konkrétnych okolností prípadu vyplynulo, že ste sa nestali zmluvnou stranou zmluvy s veriteľom, ale v prípade exekučného vymáhania pohľadávky by tento právny úkon Vášho manžela mohol podstatným spôsobom zasiahnuť aj majetok patriaci do BSM, do úvahy by prichádzala možnosť brániť sa na súde žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu, keďže rozumieme, že právny úkon bol urobený bez Vášho súhlasu. Na druhej strane, ak by Váš manžel sfalšoval Váš podpis a poskytol veriteľovi Vaše osobné údaje, v dôsledku čoho by ste sa stali zmluvnou stranou zmluvy  s veriteľom, t.j. dlžníkom, mohlo by ísť o absolútne neplatný právny úkon, z dôvodu, že odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. V takomto prípade máte opäť právo obrátiť sa na súd so žalobou. 

K Vašej otázke ohľadom prípadného zrušenia BSM, Občiansky zákonník takúto možnosť pripúšťa, ak na to existujú závažné dôvody (napr. nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom), najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. To či súd takémuto návrhu vyhovie opäť záleží od konkrétnych okolností prípadu.

Pokiaľ ide o poskytnutie Vašich osobných údajov a kópie občianskeho preukazu veriteľovi bez Vášho súhlasu, nie je vylúčené. že došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov, pričom Úrad na ochranu osobných údajov by mohol Vášmu manželovi uložiť pokutu až do cca 3.320 EUR. Zároveň nie je možné vylúčiť, že opísaným konaním Vášho manžela mohla byť naplnená aj skutková podstata niektorého z trestných činov (napr. trestného činu podvodu). V tejto súvislosti máte právo obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Autorky pôsobia v spoločnosti PRK Partners.

Autorky odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Pôžička bez vedomia druhého z manželov
Pôžička bez vedomia druhého z manželov
Pôžička bez vedomia druhého z manželov
Pôžička bez vedomia druhého z manželov