63292>

Pozastavenie a neobnovenie živnosti

63292>

Pozastavenie a neobnovenie živnosti

159797>

Pozastavenie a neobnovenie živnosti

160068>

Pozastavenie a neobnovenie živnosti


  • Bol som živnostník, ale od 1. 10. 2007 do 1. 10. 2008 som mal prevádzkovanie živnosti pozastavené. Do zamestnania som nastúpil 6. 3. 2008, kde som zamestnaný doteraz. Medzitým som živnosť úplne zrušil. Kým som nastúpil do zamestnania, nikde som nepracoval, nepoberal žiadne dávky. Ktorý typ daňového priznania mám vyplniť?

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 595/2002 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa na účely zistenia základu dane daňovníka, ktorý je fyzickou osobou skončením podnikania rozumie aj pozastavenie živnosti a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania.

Podľa § 16 ods. 6 a § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve je fyzická osoba povinná uzavrieť účtovné knihy a vypracovať účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania. Nakoľko jednoduché účtovníctvo je vo svojej podstate daňové účtovníctvo, musí sa pri účtovaní zohľadňovať predovšetkým daňový zákon.

Ku dňu ukončenia podnikania (k 30. 9. 2007) bolo treba vykonať účtovnú závierku a za rok 2007 upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a/.

Ak ste mali v roku 2008 len príjmy zo závislej činnosti a nepredávali ste zásoby, ktoré by ste mali v majetku ku dňu ukončenia živnosti, ani nepredávali majetok, ktorý by ste mali v obchodnom majetku a nemali ani iný príjem zdaniteľný podľa § 6 – 8 zákona o dani z príjmov, podávate daňové priznanie typ A. V ňom uvediete príjmy od všetkých zamestnávateľov a prílohou budú kópie potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch od týchto zamestnávateľov.

Autor je daňový poradca, Daňová a účtovná kancelária, Sereď.