Zamestnanec je  povinný zdôvodniť zamestnávateľovi svoju neprítomnosť v práci, ak nechce byť postihnutý negatívnymi následkami neospravedlneného zameškania  pracovnej zmeny, alebo pracovnej doby počas pracovného dňa. To môže viesť ku kráteniu dovolenky a pri opakovanom zameškávaní  až k ukončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. 

Ak dôvod zamestnancovej  neprítomnosti v práci, počas pracovnej doby, je návšteva zdravotníckeho zariadenia, (návšteva lekára) je zamestnávateľ povinný,  podľa § 141 Zákonníka práce, poskytnúť mu pracovné voľno   v tomto rozsahu:

  1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
    avšak so  splnením podmienky preukázania  tejto skutočnosti.

Podľa § 144 Zákonníka práce je postup preukazovania neprítomnosti v práci z dôvodu dôležitej osobnej prekážky  na strane zamestnanca nasledovný: 

  1. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
  2. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
  3. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi  dôvod a rozsah trvania vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, na základe potvrdenia vystaveného zariadením. Toto potvrdenie je určené na preukázanie ospravedlnenej neúčasti v práci  pre zamestnávateľa, preto tento má  nárok ho požadovať od zamestnanca, ak má byť uplatnený postup podľa citovaných ustanovení Zákonníka práce, t.j. poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy, alebo bez náhrady mzdy, podľa toho či zamestnanec už vyčerpal limit,  7 dní,  na tento účel, v rámci kalendárneho roku.

Na  potvrdení o návšteve zdravotníckeho zariadenia  je uvedené  meno, dátum narodenia, dátum návštevy a čas trvania vyšetrenia, od do, resp. poznámka o celodennom ošetrení, pečiatka  a podpis lekára.  Diagnóza sa na potvrdenie  neuvádza, nakoľko tento údaj zamestnávateľ nepotrebuje na predmetný účel.

V prípade, že zariadenie uvedie diagnózu na potvrdení, je vecou zamestnanca, aby si toto skontroloval  pri preberaní  a upozornil na nesprávny postup a žiadal o nápravu, vystavením nového potvrdenia. Diagnóza je údaj o zdravotnom stave, ktorý patrí medzi citlivé osobné údaje , na spracovanie ktorých  je potrebný súhlas, okrem prípadov keď ide o životne dôležitú naliehavú situáciu.  

Meno, priezvisko, dátum narodenia sú bežné osobné údaje, ktorých spracúvanie, podľa GDPR,  je dovolené v rámci pracovnoprávneho vzťahu aj bez súhlasu dotknutej osoby. 

Špecializácia lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia, v spojení s menom a priezviskom zamestnanca, spolu uvedené na potvrdení o návšteve lekára,    sú  údaje ktoré možno  spracovávať    v zmysle zákona o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb, nakoľko  je to  potrebné v súlade s plnením zákonnej povinnosti.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Potvrdenie od lekára a možná diskriminácia v práci
Potvrdenie od lekára a možná diskriminácia v práci
Potvrdenie od lekára a možná diskriminácia v práci
Potvrdenie od lekára a možná diskriminácia v práci