Posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP) si kladie za cieľ sprísniť evidenciu transakcií uskutočnených prostredníctvom ERP a tak eliminovať daňové úniky. Pre poctivých podnikateľov však znamená ďalšie komplikácie a byrokratické prekážky pri podnikaní. 

Novelou sa výrazne rozšíril zoznam služieb, na ktoré sa počnúc 1. aprílom 2015 začne vzťahovať povinnosť používať ERP pri evidencii tržieb. Povinnosť evidovať tržbu v ERP bez zbytočného odkladu pri prijímaní platieb v hotovosti majú podnikatelia predávajúci tovar vždy s výnimkou prípadov uvedených v § 2 citovaného zákona a poskytovatelia služieb, ale len  tí, ktorí poskytujú služby, ktoré sú v zozname uvedenom v prílohe č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Kto musí mať registračku

Služby v tejto prílohe sú usporiadané na základe SK NACE kódov v zmysle vyhlášky č. 306/2007 Z. z. (Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činnosť).  Na tých, ktorí poskytujú služby, ktoré tam uvedené nie sú, sa povinnosť nevzťahuje a môžu teda pokladničné doklady vystavovať manuálne.

Činnosť výučby cudzích jazykov spadá pod SK NACE kód č. 85590 - Ostatné vzdelávanie i. n. pričom tento druh služby nie je uvedený v spomínanej prílohe. Vzhľadom na uvedené mám za to, že pokiaľ sa budú vykonávať iba služby výučby cudzích jazykov, nemusí sa používať ERP.

A čo virtuálna pokladňa

Spomínaná novela zákona o používaní ERP predstavuje aj čiastočný ústretový krok voči podnikateľom, keď zavádza možnosť bezplatne používať virtuálnu registračnú pokladnicu ako náhradu ERP. Táto možnosť má predstavovať alternatívu k hmotnej ERP pre tých podnikateľov, ktorí si klasickú ERP nechcú kupovať, nakoľko táto predstavuje pre nich značnú nákladovú položku. 

Virtuálna pokladnica má byť on-line aplikácia z prostredia webu Finančnej správy SR, ktorá bude schopná komunikovať s koncovým zariadením napojeným na internet najmä počítač, smartfón, či tablet s tlačiarňou. Virtuálnu registračnú pokladnicu však môže podnikateľ používať len za podmienky, že množstvo pokladničných dokladov je maximálne 1000 ks za jeden kalendárny mesiac. 

Podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1,  má tak na výber. Môže sa ľubovoľne rozhodnúť,  či  bude používať zakúpenú klasickú ERP alebo bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Na výber 

Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016. Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 -  v znení účinnom do 31. decembra 2014, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.

Ak plánujete prevádzkovať činnosť výučby cudzích jazykov, tak nemusíte používať ani túto virtuálnu pokladnicu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Potrebuje začínajúca živnostníčka pokladnicu?
Potrebuje začínajúca živnostníčka pokladnicu?
Potrebuje začínajúca živnostníčka pokladnicu?
Potrebuje začínajúca živnostníčka pokladnicu?