63292>

Posudzovanie príjmov plynúcich z príkaznej zmluvy

63292>

Posudzovanie príjmov plynúcich z príkaznej zmluvy

159797>

Posudzovanie príjmov plynúcich z príkaznej zmluvy

160068>

Posudzovanie príjmov plynúcich z príkaznej zmluvy


  • Počas roka 2008 som vykonala prácu na základe príkaznej zmluvy. Citujem z príkaznej zmluvy: "Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu vykonať následovnú činnosť: Vypracovanie finančnej analýzy žiadosti o ..." s uvedením názvu projektu a dohodnutou odmenou. Okrem toho som mala ďalších dvoch zamestnávateľov s potvrdeniami o zrazených preddavkoch. V daňovom priznaní neviem do ktorého paragrafu zahrnúť príjmy z príkazných zmlúv.

Podľa môjho názoru váš príjem na základe príkaznej zmluvy patrí pod § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ako príjem z príležitostnej činnosti. Upozorňujem však na skutočnosť, že pod tento odsek patrí príjem len za podmienky, že vaša činnosť nie je podnikaním.

Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Z právneho hľadiska je jednoznačné, že jedenkrát vykonávaná činnosť je považovaná za príležitostnú. Pri viacnásobnom opakovaní nie je istota, aký počet opakovaní sa už považuje za sústavnú činnosť.

Autor pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.