63292>

Poberanie daňového bonusu v ČR i SR

63292>

Poberanie daňového bonusu v ČR i SR

159797>

Poberanie daňového bonusu v ČR i SR

160068>

Poberanie daňového bonusu v ČR i SR


  • Som občanom s trvalým pobytom na území SR, dlhodobo zamestnaný v ČR s prechodným pobytom v ČR, mám 2 študujúce deti na VŠ v ČR. Deti aj manželka majú takisto trvalý pobyt na území SR. Manželka je zamestnaná v SR a uplatňuje si v SR daňový bonus na obidve deti. Keďže mám príjem iba z ČR, daňové priznanie podávam v ČR. Viem, že daňové priznanie musím podať aj v SR. Na daňovom úrade v ČR mi zamestnankyňa tvrdí, že mám nárok si uplatniť daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa v ČR. Naopak však na daňovom úrade v SR mi tvrdí zamestnankyňa, že ak si uplatňuje v SR daňový bonus na deti manželka, ja nemám právo si nárokovať daňové zvýhodnenie na vyživované deti v ČR, t. j. že obaja rodičia nemôžu poberať daňový bonus. Odvoláva sa na medzinárodnú zmluvu medzi SR a ČR. Ak si túto úľavu uplatním v ČR, tak som povinný ju zaplatiť na Slovensku po prepočítaní príslušným kurzom. Môžem či nemôžem si uplatniť aj ja daňové zvýhodnenie v ČR? Ak si ho uplatním ja v ČR a zároveň si ho uplatní aj manželka v SR, aké povinnosti mi tým vzniknú na území SR pri podávaní daňového priznania?

Daňový bonus je vlastne suma daňového zvýhodnenia (zníženie daňovej povinnosti) na vyživované dieťa žijuce s daňovníkom v domácnosti, a to v zmysle slovenského daňového práva pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, a to konkrétne podľa § 33 zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Slovenský zákonodarca v tomto ustanovení vymedzuje skutočnosti na uplatnenie tohto zvýhodnenia a jedna z nich je aj základná. A to, že daňový bonus si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba (ods. 4 paragrafu 33 zákona).

Je pravdou aj ďalšia vec, že ako zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu odmeňovaný zo závislej činnosti v ČR, máte nárok na území tohto štátu na rovnaké sociálne a daňové výhody, ako vlastní zamestnanci v ČR, nakoľko v ČR je obdobné zvýhodnenie na dieťa (bonus) zakotvené v ich legislatíve. Vyplýva to z nariadenia Rady EHS o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva. Preto to aj zamestnankyňa správy potvrdila, že u nich máte nárok.

Obdobne by to bolo aj v SR v opačnom garde. To znamená, že aj keby išlo o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, slovenská strana by v takomto prípade musela vyplatiť takéto zvýhodnenie v zmysle stanovených podmienok.

Vzhľadom na to, že vy i vaša manželka ste daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na Slovensku, podávate daňové priznanie resp. ročné zúčtovanie na Slovensku so všetkými príjmami dosiahnutými na Slovensku, vrátene aj dosiahnutých príjmov v iných štátoch. No a tu nastáva problém, nesúlad s vyššie uvedeným ustanovením o nároku len jednou oprávnenou osobou.

K tomuto treba povedať aj jednu dôležitú vec, a to technickú na uplatnenie, že pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliada na predložené doklady zo strany zamestnanca, (v SR je to vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti), kde deklaruje zamestnanec nárok na splnenie podmienok a predloženými dokladmi (kópie rodných listov, potvrdenie o návšteve školy).

Ak si ich uplatňuje len jeden z rodičov, danú skutočnosť podpisuje svojim podpisom, so všetkými prípadnými dôsledkami. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR nehovorí o tom vo svojich ustanoveniach. Potom platí základný predpis (zákon o dani z príjmov ) vyššie citovaný. Z daného je zrejmé, že túto skutočnosť treba napraviť - buď manželkin zamestnávateľ alebo vy v daňovom priznaní typ A.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.