Odpoveď na otázku treba hľadať v ustanoveniach zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní.  Nová právna úprava nadobudla účinnosť od 1. februára 2017. 

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 citovaného zákona je upomínacie konanie alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu vymáhania pohľadávok v štandardnom súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku (CSP). 

Osobité konanie

Konanie o platobnom rozkaze, resp. upomínacie konanie predstavuje osobitný typ zrýchleného súdneho konania, kedy súd rozhodne o uplatňovanom nároku na podklade dôkazov predložených žalobcom, o ktorých nemá pochybnosti. Zaujímavosťou je, že na upomínacie konanie bol zákonodarcom celoslovensky určený jeden okresný súd, ktorým je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. 

Osobitosťou upomínacieho konania oproti štandardnému súdnemu konaniu o platobnom rozkaze je zásadná elektronizácia konania: platobný rozkaz je možné vydať výlučne na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom určeného elektronického formulára. 

Žalovaný nárok možno odôvodnene predpokladať, ak vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje v účtovníctve. Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), v návrhu môže vyhlásiť, že pohľadávku proti žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze DPH. 

V platobnom rozkaze súd uloží žalovanému, aby v 15-dňovej lehote zaplatil žalobcovi žalovanú sumu  a  nahradil trovy konania, alebo aby v rovnakej lehote podal odôvodnený odpor proti platobnému rozkazu. Ak sú splnené všetky podmienky, súd je povinný vydať platobný rozkaz v lehote 10 pracovných dní. 

Podanie expresného platobného rozkazu

Expresnosť vydania platobného rozkazu v upomínacom konaní je výhodou oproti štandardnému súdnemu konaniu, kedy sa na vydanie platobného rozkazu čaká aj niekoľko mesiacov. V upomínacom konaní je možné odpor proti platobnému rozkazu podať troma spôsobmi: 

  1. elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom elektronického formulára 
  2. v listinnej podobe na formulári dostupnom na webovej stránke ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk. 
  3. v tlačenej forme bez využitia predpísaného tlačiva. 

V prípade včas podaného a zdôvodneného odporu súd doručí odpor bez zbytočného odkladu žalobcovi spolu s výzvou, aby sa k odporu v 15-dňovej lehote vyjadril  a  aby v identickej lehote navrhol pokračovanie v súdnom konaní na miestne príslušnom súde podľa Civilného sporového poriadku. 

Ako rozhodne súd

V praxi môžu nastať dve alternatívy ďalšieho postupu súdu. V prvom prípade žalobca návrh na pokračovanie v súdnom konaní buď vôbec nepodá, alebo zmešká lehotu 15 dní. V takom prípade súd konanie zastaví, a tým sa súdne konanie definitívne skončí. Žalobcovi to nebráni podať nový návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní alebo žalobu v štandardnom súdnom konaní. 

V druhom prípade žalobca návrh na pokračovanie v konaní v zákonnej lehote podá. Súd vtedy postúpi vec do 5 pracovných dní okresnému súdu miestne príslušnému podľa Civilného sporového poriadku, ktorý nariadi vo veci súdne pojednávanie. 

V interpretovanom prípade Okresný súd Banská Bystrica postúpi veci jednému z troch košických okresných súdov. Hypoteticky sa môže stať, že na prerokovanie veci je príslušný Okresný súd Banská Bystrica: v takom prípade sa nič nemení  a  v súdnom konaní po podaní odporu pokračuje identický súd. 

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku. Zaujímavosťou je, že platobný rozkaz vydáva v upomínacom konaní vyšší súdny úradník, a nie sudca. 

Cieľom elektronizácie konania  a  výlučnej kauzálnej príslušnosti banskobystrického okresného súdu je zrýchliť a zefektívniť vymáhanie peňažných pohľadávok v súdnom konaní. Výhodou upomínacieho konania je, že súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je o polovicu nižší ako pri sadzbe za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v štandardnom súdnom konaní. Vzhľadom na to, že súdny poplatok je štandardne 6 % zo žalovanej sumy, v upomínacom konaní sú to tri percentá. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Platobný rozkaz v upomínacom konaní
Platobný rozkaz v upomínacom konaní
Platobný rozkaz v upomínacom konaní
Platobný rozkaz v upomínacom konaní