Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať v ustanoveniach Zákonníka práce a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „ZPSZ“) a zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa § 42 ods. 1 až 4 ZPZS: 

(1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

(2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.

(4) Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

Zákonník práce sa použije aj na prípady zamestnávania osôb pracujúcich vo verejnom záujme, pokiaľ zákon nemá odlišnú úpravu než Zákonník práce. Keďže zákon o výkone práce vo verejnom záujme neobsahuje odlišnú právnu úpravu, použijú sa ustanovenia Zákonníka práce o vzdelávaní zamestnancov. Zákonník práce vzdelávanie zamestnancov upravuje v ustanoveniach § 153 a nasl. Zákonníka práce. 

Prehlbovanie kvalifikácie

Zamestnávateľ sa má starať o prehlbovanie alebo o zvyšovanie kvalifikácie a zamestnanec je povinný si prehlbovať svoju kvalifikáciu potrebnú na výkon dohodnutej práce.  Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie.

O prehlbovanie kvalifikácie ide vtedy, keď prehlbovanie, udržovanie alebo obnovovanie kvalifikácie sa uskutočňuje v rámci toho istého kvalifikačného stupňa, získaného príslušným vzdelaním, t. j. ak ide o takú kvalitatívnu zmenu jednotlivých prvkov kvalifikácie zamestnanca na tej istej horizontálnej úrovni bez zmeny kvalifikačného stupňa, ktorý nepredstavuje kvalitatívnu zmenu kvalifikácie zamestnanca na vertikálnej úrovni.

Rozširovaním kvalifikácie sa rozumie nadobudnutie nového druhu vedomostí a kvalifikácie, než ktorú mal zamestnanec doposiaľ, ktorá sa väčšinou spája s absolvovaním ďalšieho stupňa vzdelania. 

Zvyšovanie kvalifikácie

Pri zvyšovaní kvalifikácie ide o vyšší stupeň vzdelania. Zahŕňa nielen prípady, keď zamestnanec štúdiom získava predpoklady ustanovené právnym predpisom alebo požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, alebo získanie kvalifikácie, ak zamestnanec dosiaľ nemal žiadnu kvalifikáciu alebo zamestnanec si hodlá zmeniť doterajšiu kvalifikáciu.

Podľa uvedených teoretických a právnych východísk tak možno na položenú otázku odpovedať tak, že pokiaľ daný fyzioterapeut nastúpi na ďalší stupeň štúdia, ide podľa nášho právneho názoru o splnenie povinnosti zdravotného pracovníka prehlbovať si svoju kvalifikáciu. Podľa Zákonníka práce ide zároveň o zvyšovanie kvalifikácie, pretože dosiahnutím vyššieho stupňa vzdelania dosiahne zamestnanec aj vyššiu kvalifikáciu.

Pracovné voľno

Podľa Zákonníka práce, konkrétne ustanovenia § 140 ods. 4 Zákonníka práce Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ide o povinnosť zamestnávateľa takéto voľno poskytnúť. Potom Zákonník práce ustanovuje možnosť poskytnúť pracovné voľno, a to podľa § 140 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie. V tomto prípade však už nejde o právnu povinnosť zamestnávateľa. 

Odporúčanie

Zamestnávateľ môže napr. uzavrieť so zamestnancom tzv. kvalifikačnú dohodu, ktorou si akoby poistí to, že zamestnanec bude u neho pracovať po určitý čas po dosiahnutí kvalifikácie a zamestnávateľ mu preplatí náklady a poskytne na účely vzdelávania pracovné voľno. 

Z vyššie uvedeného tak možno uzavrieť, že nad rámec 5 dní v kalendárnom roku, záleží na zamestnávateľovi, či sa so zamestnancom dohodne a poskytne mu pracovné voľno, nad rámec zákona, alebo nie.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Platené voľno pre študujúceho fyzioterapeuta
Platené voľno pre študujúceho fyzioterapeuta
Platené voľno pre študujúceho fyzioterapeuta

Platené voľno pre študujúceho fyzioterapeuta