Povinné náležitosti elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ako aj virtuálnej registračnej pokladne (VRP) definuje §8 zákona č.  289/2008 Z. z. o používaní ERP.   

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP alebo vo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP alebo vo VRP.

Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto povinné údaje:

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice,

b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

d) ochranný znak,

e) poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,

f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,

h) cenu tovaru alebo cenu služby,

i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,

j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu

k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu

m) zaokrúhlenie ceny

n) celkovú sumu platenej ceny,

o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu

 Vzhľadom  k tomu, že povinnosť  vyhotoviť odtlačok pečiatky sa v uvedenom zozname nenachádza, mám za to, že táto povinnosť nie je daná. Povinné náležitosti na bloku z ERP alebo  VRP však musia byť uvedené vždy avšak nevyžaduje sa forma odtlačku pečiatky.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Pečiatka pre e-shop
Pečiatka pre e-shop
Pečiatka pre e-shop
Pečiatka pre e-shop