1. Čo s vyradeným tovarom

Možnosť daňovo odpísať vyradený tovar, ktorému uplynula doba trvanlivosti alebo použiteľnosti, ako aj tovar, ktorý nemá stanovenú dobu trvanlivosti, výrazne obmedzila novela zákona. Ak napríklad maloobchodníci nepreukážu, že sa pokúsili potraviny, ktorým sa blížil dátum spotreby, predať za zníženú cenu, do daňových nákladov tento tovar už nedostanú. Môžu tak urobiť napríklad internou smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy, v akej výške a za akých podmienok znižovali cenu tovaru.

Za daňový výdavok za bude pokladať od januára bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke Slovenska. A to bez ohľadu na to, či sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala. Obchodník musí mať doklad o tom, že zásoby potravín odovzdal bezodplatne na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska.

Predajcovia tovaru bez obmedzenia trvanlivosti zase nebudú môcť ťažko predajný tovar daňovo odpísať vôbec, pokiaľ ho nepredajú, hoci aj za minimálnu cenu.

Problematiku bezodplatného dodania tovaru rieši aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Platiteľ, ktorý daruje Potravinovej banke Slovenska potraviny, pri obstaraní ktorých si odpočítal daň a neprekročí pritom zákonom stanovenú hranicu pre hodnotu jedného darovaného kusu tovaru, nie je povinný z toho odviesť daň do štátneho rozpočtu.

2. Výdavky osobnej spotreby

Podnikateľ si bude môcť uplatniť daňové výdavky súvisiace s majetkom, ktorý má charakter osobnej spotreby vo výške 100 percent len vtedy, ak tento bude využívaný výlučne na podnikanie. "V opačnom prípade bude uplatňovať len 80 percent z preukázateľných výdavkov súvisiacich s určeným majetkom, avšak len za predpokladu, že majetok nevyužíva na podnikanie v oveľa menšej miere. Napríklad, ak automobil používa len na 80 percent na podnikanie, tak aj všetky súvisiace náklady ako poistné, opravy, údržba, doplnkové materiály, PHM, odpisy a podobne dáva do nákladov vo výške len 80 percent," vysvetľuje Roman Konrád.

Ak napríklad podnikateľ kúpi tlačiareň a do nákladov si dá 80 percent z ceny farebných náplní, daňové úrady už nebudú môcť spochybniť uplatnenie týchto nákladov.

Daňová uznateľnosť sa týka výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku.

3. Zmena v zákone o registračných pokladniciach

Novelou zákona o dani z príjmov sa zmenil aj zákon o registračných pokladniciach. Rozšíril sa okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať pokladnice. Novinkou je tiež možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Do zoznamu pribudli mnohé služby - napríklad pokladnicu už musia mať lekári, veterinári, zubári, notári, exekútori, taxikári, hotely, turistické ubytovne, účtovnícke a právne činnosti, architektonické činnosti, reklamné agentúry či SBS služby. Tí, ktorí sa ocitli na zozname služieb (príloha číslo 1 zákona) musia začať používať pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.

Nebudú musieť kupovať klasické pokladnice, ale Finančná správa spustí od apríla webovú aplikáciu virtuálnej pokladnice. Tú budú môcť využiť od 1. januára 2016 aj tí podnikatelia, ktorí dnes už majú klasickú pokladnicu. Podmienkou využívania virtuálnej kasy je, že počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

Evidovať tržbu prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice nie je treba v prípade predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, predaja tovaru na dobierku, predaja prostredníctvom predajných automatov.

4. Pokuty a penále ako výdavky

Novela zrušila zaplatené zmluvné pokuty a penále ako daňové výdavky u dlžníka. V príjmoch u veriteľa však zostávajú naďalej. Ten ich zahrnie do základu dane v čase ich vzniku (podvojné účtovníctvo) alebo v čase ich zaplatenia, alebo prijatia úhrady (jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky).

Od roku 2015 teda nie sú daňovo uznané zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úroky z omeškania. Relevantná už nebude ani výnimka, ktorá sa vzťahovala na úroky z omeškania z úverov platených bankám a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám.

5. Neuhradené pohľadávky

Zmenili sa podmienky odpisov nevýznamných neuhradených pohľadávok (do 332 eur).

Rušia sa samostatné pravidlá pre daňový odpis drobných pohľadávok v menovitej hodnote nepresahujúcej 332 eur, keď z časového hľadiska bol daňový odpis možný po uplynutí 720 dní po lehote splatnosti. Pri odpise drobných pohľadávok sa bude postupovať podľa pravidiel platných pre všetky pohľadávky. Teda odpis pohľadávky vo výške 100 percent menovitej hodnoty bude možný až po uplynutí 1 080 dní. Zrušenie daňového odpisu drobných pohľadávok sa týka aj živnostníkov.