Zo znenia otázky nie je jasné, či sú vlastníkmi budovy podnikateľské subjekty, nepodnikateľské subjekty, prípadne ich kombinácia. 

Odporúčame, aby vám užívanie parkovacích miest fakturovali vlastníci budovy. Je to logické, pretože vy si prenajímate parkovacie miesta od vlastníkov. Skutočnosť, že máte s vlastníkmi dohodu, že ostatné miesta, ktoré využívajú iní užívatelia, fakturujete vy vo vašom mene, nie je podstatná.

Pre parkovacie miesta, ktoré užívate vy ako správca budovy, si musíte dohodnúť iný režim, pretože ako správne uvádzate, sami sebe fakturovať nemôžete. 

S vlastníkmi administratívnej budovy uzatvoríte nájomnú zmluvu, kde si dohodnete podmienky nájmu konkrétne určených parkovacích miest, ktoré budete využívať. Taktiež si dohodnete aj spôsob fakturácie, úhrady nájomného a iné skutočnosti.  

Na jednej strane zmluvy budú vystupovať vlastníci ako prenajímatelia a na druhej strane správca budovy ako nájomca.  Ak sú vlastníkmi budovy fyzické osoby - nepodnikateľské subjekty, nájomné budete platiť vlastníkom bez fakturácie na základe nájomnej zmluvy s vlastníkmi podľa siedmej hlavy § 663 a nasled. Občianskeho zákonníka.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia
Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia
Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia
Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia