Novej oznamovacej povinnosti cezhraničného plánovania, DAC6, podliehajú spoločnosti, ktoré využívajú medzinárodné daňové opatrenia, najmä s cieľom dosiahnuť daňové výhody.

Výsledok boja proti agresívnemu plánovaniu

Nová povinnosť je výsledkom dlhodobej snahy Európskej únie a OECD o lepšiu výmenu informácií v medzinárodnej oblasti daní. Úlohou povinnosti je zvýšiť daňovú transparentnosť a zefektívniť výmenu informácií medzi členskými štátmi. Transponovanie smernice EÚ do slovenskej legislatívy má napomôcť štátom v boji proti nežiadúcim cezhraničným daňovým praktikám a prispieť k férovému a spravodlivému zdaňovaniu.

Povinnosť sa týka sprostredkovateľa alebo používateľa. V praxi sú to daňoví poradcovia, advokáti, účtovníci či audítori, ktorí sú schopní posúdiť daňové ustanovenia právnych poriadkov štátov a navrhnúť, ponúknuť či implementovať cezhraničné opatrenie, ktoré pri splnení charakteristických znakov podlieha oznamovaniu.

Sprostredkovatelia sú povinnými osobami, iba ak nie sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Keďže na advokátov či daňových poradcov sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti, povinnosť oznámenia sa bežne presúva na používateľa opatrenia, čiže osobu, ktorej je opatrenie sprístupnené na zavedenie, ktorá je pripravená ho zaviesť alebo ktorá vykonala prvý úkon v súvislosti s jeho aplikáciou.

Opatrenia v praxi

Aby opatrenie mohlo byť cezhraničné, musí mať v sebe medzinárodný prvok. Musí sa týkať aspoň dvoch členských štátov, členského a nečlenského štátu, alebo poskytovať možnosť vyhnúť sa povinnostiam súvisiacich s automatickou výmenou informácií o finančných účtoch či súvisiacich s identifikáciou skutočného vlastníka príjmu. Každé musí napĺňať aspoň jeden charakteristický znak.

Zákon rozoznáva všeobecné a charakteristické znaky. V prípade všeobecných a niektorých osobitných znakov je potrebné, aby bol splnený test hlavného účelu, ktorého podstatou je dosiahnutie daňovej výhody prostredníctvom cezhraničného opatrenia. Keďže sú charakteristické znaky koncipované všeobecne, opatrenia, ktoré podliehajú oznámeniu, môžu mať rôznorodú štruktúru a zahŕňať široké spektrum opatrení.

Všeobecné znaky podliehajúce hlavnému testu sú mlčanlivosť, odmena a štandardizovanosť. Napríklad, ak používateľ bol zmluvne zaviazaný neprezradiť, akým spôsobom získal daňovú výhodu, ak sprostredkovateľ má nárok na odmenu na navrhnutie a implementáciu schémy alebo opatrenie má štruktúru, ktorá je určená viac ako jednému daňovníkovi.

Medzi osobitnými znakmi nájdeme napríklad presun a cezhraničné využitie strát. Ide o situácie, keď daňovník, ktorý nadobudne novú stratovú spoločnosť, ukončí jej činnosť a straty využije na zníženie vlastnej daňovej povinnosti. Nájdeme medzi nimi aj znak zmeny charakteru príjmu, keď daňovník redefinuje príjem tak, aby mohol byť zdanený nižšou sadzbou dane alebo nemohol byť predmetom zdanenia vôbec.

Oznamovaniu podliehajú aj situácie viacnásobného odpisovania, keď sa odpisy toho istého majetku uplatňujú vo viac ako jednej jurisdikcii. Niektoré sa môžu týkať napríklad transferového oceňovania v situácii prevodu ťažko oceniteľného nehmotného majetku.

Ak spoločnosť prevádza v rámci skupiny majetok, ktorý je náročný oceniť a absentujú spoľahlivé porovnateľné údaje, je náročné odhadnúť očakávané príjmy a predpovedať konečný úžitok z prevodu. V neposlednom rade môže ísť o znak netransparentného vlastníctva, keď opatrenie zahŕňa právny reťazec osôb či štruktúr, ktoré znemožňujú určiť konečného užívateľa výhod.

Lehoty, pokuty, pomoc odborníkov

Opatrenia sprístupnené, pripravené či zavedené po 1. januári 2021 je potrebné oznámiť do 30 dní. Ak bol prvý úkon pri zavedení opatrenia uskutočnený od 1. júla do 31. decembra 2020, tak bolo potrebné splniť si oznamovaciu povinnosť do 31. januára 2021. Ak bol prvý úkon pri zavedení opatrenia uskutočnený od 25. júna 2018 do 30. júna 2020, tak je potrebné splniť si oznamovaciu povinnosť do 28. februára 2021. Daňová správa môže pre nesplnenie povinnosti uložiť pokutu do 30–tisíc eur, aj opakovane.

Spoločnosti, ktorých sa povinnosť týka, by si mali vykonať internú analýzu medzinárodných opatrení a pre zložitosť témy kontaktovať daňového poradcu s dostatočnou expertízou. Predmetom oznamovacej povinnosti môže byť totiž široké spektrum právnych a daňových situácií, ktoré nemusia byť pre podnikateľov a medzinárodné spoločnosti všeobecne známe.

Na otázky o DAC6 pomôžu odpovedať špecialisti na medzinárodné zdaňovanie. Napríklad naša spoločnosť, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete konzultačných a audítorských spoločností, Moore Global, využíva v takýchto situáciách synergie a medzinárodnú spoluprácu.

Martin Kiňo
Zdroj: Emil Vaško
Martin Kiňo

partner v MOORE BDR