S otázkami sme oslovili Sociálnu poisťovňu. Poistenec má nárok na materské podľa zákona o sociálnom poistení, ak splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na materské počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote.

V prípade, ak ku dňu prevzatia dieťaťa do svojej osobnej starostlivosti budete nemocensky poistený iba ako zamestnanec, nárok na materské vám vznikne iba z tohto poistenia a výška materského sa určí z vymeriavacích základov dosiahnutých v rozhodujúcom období, čo je v zásade predchádzajúci kalendárny rok.

Ak by ste si nárok na materské uplatnili aj ako povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nárok vám nevznikne, keďže povinné nemocenské poistenie SZČO vám zaniklo ešte v polovici januára. K dnešnému dňu vám povinné nemocenské poistenie SZČO už netrvá a neplynie vám už ani ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.

Nárok na materské vám ako samostatne zárobkovo činnej osobe môže vzniknúť najskôr po tom, ako vám opätovne vznikne aj povinné nemocenské poistenie SZČO. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie každá SZČO je automaticky povinne nemocensky poistená, ale len tá, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.

V prípade, ak vám povinné nemocenské poistenie SZČO vznikne, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti je možné započítať aj akékoľvek iné ukončené nemocenské poistenie. Aj v tomto prípade sa výška materského určí z vymeriavacích základov dosiahnutých v rozhodujúcom období.  

Podmienkou vzniku nároku povinne nemocensky poistenej SZČO na materské je zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. V prípade SZČO sa nesleduje podmienka absencie príjmu, pričom nie je rozhodujúce, či ide o príjem z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z inej zárobkovej činnosti.

Zamestnanec má nárok na materské, ak nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie materského. Nárok na materské sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

Pri posudzovaní nároku na materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca je rozhodujúce, či zamestnanec dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzuje nárok na materské. Na nárok na materské nebude mať vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia.