• Napriek tomu, že som si preštudovala Obchodný zákonník a rôzne dostupné materiály, neviem zodpovedať otázku: Môže byť konateľom organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti (nemeckej) zahraničná osoba, ktorá nemá sídlo na území Slovenska? Ak nie, aké podmienky musí spĺňať? Môže táto organizačná zložka uzatvárať na Slovensku pracovné zmluvy?

Odpoveď od 1.2.2004 treba hľadať v zákone č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri v platnom znení, a nie v Obchodnom zákonníku. Na čele organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby nestojí konateľ, ale vedúci.

Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona o obchodnom registri pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení. Vo vašom prípade ide o nemeckú zahraničnú osobu, preto sa použije citované ustanovenie zákona.

Podľa § 7 ods. 11 zákona o obchodnom registri pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu Európskej únie (EÚ) alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Vo vašom prípade ide o nemeckú právnickú osobu, ktorá si zriaďuje organizačnú zložku na území Slovenska. Vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby môže byť len fyzická osoba. Preto treba hovoriť o jej trvalom pobyte, a nie o sídle.

Predpokladám, že tento vedúci je občanom členského štátu EÚ, pravdepodobne SRN, keďže ide o nemeckú firmu. V takom prípade nepotrebuje povolenie na dlhodobý alebo trvalý pobyt na území Slovenska a možno ho zapísať ako vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra.

Podľa § 13 ods. 5 Obchodného zákonníka vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Za podnik zahraničnej osoby alebo za organizačnú zložku zahraničnej osoby je oprávnený konať aj štatutárny orgán zahraničnej osoby zapísaný v obchodnom registri.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby má svoje vlastné identifikačné číslo osoby (IČO). V minulosti ho prideľoval Štatistický úrad SR a teraz obchodný register.

Organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu, nie je právnická osoba vo vlastnom slova zmysle. Vedúci organizačnej zložky vykonáva právne úkony týkajúce sa len tejto organizačnej zložky.

Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, či organizačná zložka môže zamestnávať na území Slovenska zamestnancov, domnievam sa, že áno. Jej zriaďovateľ by to však mal mať riešené v zakladateľských dokumentoch firmy (spoločenská zmluva alebo stanovy).

Vyplýva to z ustanovenia § 7 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľom môže byť aj organizačná zložka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy. Ak je však účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná zložka a naopak.