Európska legislatíva neumožňuje občanom pohybujúcim sa medzi štátmi Európskej únie z dôvodu výkonu práce, aby si vyberali, v ktorom štáte EÚ budú registrovaní a v ktorom štáte EÚ budú platiť poistné na sociálne zabezpečenie. Ak opatrovateľka, ktorá má bydlisko na Slovensku (má tu rodinu, stabilné bývanie, vracia sa domov za rodinou) a vykonáva svoju činnosť len v Rakúsku, je poistená len v rakúskom systéme sociálneho zabezpečenia a v tomto štáte si môže uplatniť nárok na všetky dávky sociálneho zabezpečenia.

Práca v turnusoch

Existujú aj situácie, že opatrovateľka vykonáva súčasne v turnusoch opatrovateľskú činnosť v Rakúsku a na Slovensku zase inú samostatne zárobkovú činnosť, alebo je na Slovensku zamestnaná. Ak má takáto opatrovateľka bydlisko na Slovensku, Sociálna poisťovňa určí, v ktorom štáte bude platiť príspevky na sociálne zabezpečenie z oboch týchto vykonávaných činností. Takto rozhodovala aj vo vašom prípade. Európska legislatíva vylučuje, aby ste platili poistné na sociálne zabezpečenie v dvoch štátoch súčasne.

Iná záležitosť je zdaňovanie príjmu. Podľa rakúskeho zákona o dani z príjmu príjmy opatrovateľov sa zaraďujú medzi príjmy z prevádzky. Pri príjmoch z takejto prevádzky je opatrovateľka považovaná  podľa rakúskych daňových zákonov za daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou. Od dane je oslobodený príjem do 11 000 eur. Prekročením hranice príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu a povinnosť odviesť daň v Rakúsku.

Podať daňové priznanie v Rakúsku musí každá osoba s neobmedzenou, ale aj s obmedzenou daňovou povinnosťou:

  • ak ju na podanie vyzve finančný úrad,
  • ak má príjmy, ktoré automaticky podliehajú zdaneniu,
  • vtedy, ak čistý príjem je vyšší ako 11 000 eur pri neobmedzenej daňovej povinnosti,
  • v prípade súbehu príjmov zo závislej a nezávislej činnosti,
  • v prípade príjmov zo závislej činnosti a iných príjmov vyšších ako 730 eur, ak je celkový príjem vyšší ako 12 000 eur,
  • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo.

Zdaňovanie na Slovensku

Slovenky pracujúce ako opatrovateľky v Rakúsku majú trvalé bydlisko na území SR. V  Rakúsku pracujú na turnusy – dva týždne doma na Slovensku a dva týždne v Rakúsku, stredisko ich životných záujmov je tiež na Slovensku. Podľa týchto kritérií, slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku, sú rezidentmi Slovenskej republiky. Slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku majú preto povinnosť zdaňovania celosvetových príjmov na území SR v daňovom priznaní ak za minulý rok zarobili viac ako 1 901,67 eura.

Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej republiky.

Zmluva medzi krajinami

Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. dvojitému zdaneniu príjmov sa zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov. Podmienky vymedzujúce zdaniteľnosť ziskov podniku rezidenta Slovenskej republiky na území Rakúskej republiky sú uvedené v článku 7 zmluvy.
Ak v konkrétnom prípade príjmy rezidenta Slovenskej republiky z podnikateľskej činnosti môžu byť zdanené na území Rakúskej republiky, sú na území Slovenskej republiky vyňaté zo zdanenia bez ohľadu na ich efektívne zdanenie na území Rakúskej republiky.

Odvody

Ak by ste mali príjem ako SZČO len zo Slovenska, existuje hranica príjmu na platenie odvodov. Ide o 12-násobok aktuálne platného minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Ten je v roku 2016 suma 429 eur, to znamená že ak SZČO bude mať za rok 2015 príjem väčší ako 5 148 eur (429 x 12), bude musieť od 1. júla 2016 začať platiť povinne sociálne odvody. V roku 2017 je táto hranica 5 298 eura (441,50 x 12).