Rozumieme, že predmetom vašej otázky je oneskorená registrácia podľa §7a Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH") a to z dôvodu, že ste ako na Slovensku usadená zdaniteľná osoba, ktorá nie je považovaná za platiteľa dane dodali službu, pri ktorej sa miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH nachádza v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň bol príjemca takejto služby. Chceli by sme upozorniť, že takáto zdaniteľná osoba je povinná požiadať o registráciu pred samotným dodaním a následne má z titulu takýchto dodaní povinnosť podávať súhrnné výkazy. 

V súlade s §80 ods. 9 ZDPH má aj osoba registrovaná podľa §7a ZDPH povinnosť podávať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami. Chceli by sme vás však upozorniť, že v súlade s §14 Daňového poriadku má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami:

  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH (pozn. registráciou podľa §7a ZDPH sa nestávate platiteľom dane), 
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 
  • zástupca neuvedený v vyššie za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní. 

Vyššie uvedené znamená, že samotnú registráciu podľa §7a ZDPH elektronicky podať nemusíte, ak nebudete zastúpený daňovým poradcom, resp. advokátom, na strane druhej už samotné súhrnné výkazy áno, keďže ich elektronickú formu požaduje samotný ZDPH. Keďže už ide o oneskorenú registráciu, osobne by sme odporučili najskôr prejsť procesom registrácie, autorizácie na využívanie elektronických služieb Finančnej správy SR a až následne podať registračný formulár. Súhrnné výkazy sa za obdobie pred registráciou nepodávajú. 

Pokuty

Čo sa týka pokuty za správny delikt oneskorenej registrácie v súlade s §154 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku vám hrozí pokuta v súlade s §155 ods. 1 písm. c) Daňového poriadku v rozmedzí od 60 eur do 20 000 eur. Chceli by sme vás upozorniť, že nepodanie súhrnného výkazu sa považuje v súlade s §154 ods. 1 písm. j) za správny delikt nesplnenia si niektorej z povinností nepeňažnej povahy, za ktorú vám hrozí pokuta v súlade s §155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku pokuta v rozmedzí od 60 eur do 3 000 eur. 

V súlade s §155a Daňového poriadku platí, že tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa jedného "daňového zákona", t.j. napr. ZDPH a ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. 

Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil. Berúc do úvahy vyššie uvedeného máme zato, že výška pokuty za dopustenie sa vašich správnych deliktov, ak to bude účelné a správne, sa úhrnne uloží vo výške z intervalu od 60 do 20 000 eur.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom
Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom
Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom
Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom