Predmetom dane daňového rezidenta SR sú v súlade s §2 písm. d) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“)  tak príjmy zo zdrojov na území SR ako i príjmy zo zdrojov v zahraničí. Vyššie uvedené znamená, že súčasťou predmetu dane takejto osoby sú aj plnenia poberané od americkej poisťovne. 

V súvislosti s vašou otázkou je však potrebné preveriť, či predmetný príjem je alebo nie je od dane oslobodený. V súlade s §9 ods. 2 písm. i) ZDP sú okrem iného od dane oslobodené aj náhrady škôd, resp. plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada zdaniteľného príjmu,  ak nejde 

  • o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami napr. od Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne,
  • alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40-percentný  pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky 3 803,33 eura (pre rok 2017) pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu 3 803,33 eura do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu. 

Štandardne teda nejde o náhrady, ktoré vyplácajú komerčné poisťovne zo zmluvného poistenia. Predpokladom vzniku takéhoto nároku je, že došlo k strate na zárobku a nielen k obmedzeniu pracovnej spôsobilosti. Dôvodom takéhoto plnenia je poškodenie zdravia. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že pokiaľ v predmetom prípade ide o plnenie z dôvodu poškodenia zdravia, ktoré má za následok stratu zárobku, tak predmetný príjem nemusí byť od dane oslobodený.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Odškodnenie za úraz z USA a daň
Odškodnenie za úraz z USA a daň
Odškodnenie za úraz z USA a daň
Odškodnenie za úraz z USA a daň