pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Bývam v bytovom dome, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy. Som napojený na studňu, ktorá sa nachádza tiež v areáli školy. Riaditel školy chce robiť rekonštrukciu vodovodu a chce bytový dom natrvalo odpojiť od vody. Chcem sa spýtať, či má právo nás odpojiť od vody, pretože žiadny iný zdroj vody v blízkosti nie je a tým pádom by sme ostali bez vody.

Vo Vašej otázke neuvádzate, či ste vlastníkom bytu alebo byt užívate na základe nájomnej zmluvy, prípadne či užívaný byt je služobným bytom.

Pokiaľ ste vlastníkom bytu, máte pravdepodobne uzavretú zmluvu o dodávke pitnej vody so školou, v areáli ktorej sa bytový dom nachádza a ktorej patrí studňa, na ktorú ste napojený. Práva a povinnosti školy ako dodávateľa vody preto vyplývajú z uvedenej zmluvy. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že trvalým odpojením od dodávky vody dôjde k porušeniu zmluvy a máte možnosť žiadať od školy náhradu spôsobenej škody.

Pokiaľ byt užívate na základe nájomnej zmluvy, má škola ako prenajímateľ z nájomnej zmluvy povinnosť zabezpečovať dodávku pitnej vody. Porušenie tejto povinnosti zo strany školy môže mať za následok stav, že byt nebude schopný užívania, čo zakladá možnosť odstúpiť od nájomnej zmluvy. V prípade, ak užívaný byt je služobným bytom, nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú a nájom zanikne pred dohodnutým časom z dôvodu, že byt nie je bez Vášho zavinenia možné užívať, prichádza do úvahy nárok na poskytnutie bytovej náhrady. 

Postup riaditeľa môže byt taktiež v rozpore s predpismi na ochranu zdravia, preto ak dôjde  k zamýšľanému odpojeniu, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby toto konanie riaditeľa preskúmal.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.