Tento rok budú mať o čosi viac času, keďže 31. marec tento rok pripadne na sobotu. Termín na podanie daňového priznania sa posúva až na utorok 3. apríla, keďže v pondelok je štátny sviatok.

Tri mesiace navyše

Ak z rôznych dôvodov nestihnú tento termín, aj tento rok môžu daňovému úradu oznámiť, že si chcú odložiť podanie priznania a tiež platbu dane. Lehotu si môžu predĺžiť o 3 alebo 6 mesiacov.

Odklad priznania musia daňovníci odovzdať daňovému úradu najneskôr do 3. apríla. Novou predĺženou lehotou môže byť 30. apríl, 31. máj alebo 30. jún. Keďže tento deň pripadne na sobotu, daňové priznanie musí byť podané a daň zaplatená najneskôr 2. júla.

Šesť mesiacov k dobru

Šesť mesiacov navyše majú tí, ktorí mali vlani zahraničný príjem. Pri predĺžení lehoty o šesť mesiacov musia odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, teda do 3. apríla. Priznanie musia odovzdať do 30. septembra.

Problémom môže byť rozlíšiť, či ide o príjmy zo zdrojov v zahraničí. Totiž nie každý príjem, ktorý vám prišiel z cudziny, daniari za zahraničný príjem aj pokladajú. Ak správca dane zistí, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, neuviedol žiadne príjmy zo zahraničia, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu dá pokutu. 

Napríklad príjmy od zahraničného odberateľa za činnosti, ktoré ste vykonali v SR, príjmami zo zahraničia nie sú a vy nemáte nárok na odklad priznania o 6 mesiacov.

Príjmami zo zahraničia sú len aktívne príjmy za činnosti, ktoré daňovník fyzicky vykonal na území iného štátu – napríklad zamestnanie. Patria sem aj pasívne príjmy z nakladania s majetkom, fyzicky umiestneného v zahraničí, napríklad nájomné. Tiež ide o pasívne príjmy, ktoré vypláca rezident iného štátu – napríklad licenčné poplatky či tantiémy.

Niektorí musia žiadať

Nie všetci daňovníci môžu využiť výhodu odkladu. Firma v konkurze, v likvidácii, či dedič za zomrelého daňovníka musia o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2018 daniarov požiadať.

Žiadosť musia daňovému úradu doručiť najneskôr 15 dní pred 31. marcom a lehotu si môžu predĺžiť najviac o tri mesiace. Správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, alebo to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Pozor na nové tlačivo odkladu

V tomto roku sa odklad daňového priznania po prvýkrát podáva na novom tlačive – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba na tomto tlačive.

Má dve strany a jeho vyplnenie je jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ a zdaňovacie obdobie. Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, prípadne svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu.

Na druhej strane zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 4. 2018, 31. 5. 2018, 30. 6. 2018 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, respektíve lehotu 31. 7. 2018, 31. 8. 2018, 30. 9. 2018 pri predĺžení o najviac o šesť kalendárnych mesiacov).

Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila, spolu s dátumom vyplnenia, vypíše sa aj telefónne číslo pre prípad, že by sa daňový úrad potreboval skontaktovať s daňovníkom a podpíše sa aj oprávnená osoba a priloží odtlačok pečiatky daňovníka. Takto vyplnené tlačivo sa odovzdá daňovému úradu, alebo podá elektronicky.