63292>

Obchodovanie s cennými papiermi v zahraničí

63292>

Obchodovanie s cennými papiermi v zahraničí

159797>

Obchodovanie s cennými papiermi v zahraničí

160068>

Obchodovanie s cennými papiermi v zahraničí


  • Mám otvorený účet u brokera v USA ako fyzická osoba, obchodujem s akciami a opciami. Ako funguje ich zdaňovanie, pretože som sa dopočul, že sa dá na to pozerať ako na investovanie v podielovom fonde, ibaže o investíciách nerozhoduje manažér fondu ale ja. Stačí teda viesť evidenciu, aby sa dala určiť hodnota ,,podielu" v takomto ,,fonde" a zdaňuje sa len pri výbere peňazí z účtu brokera? Ako funguje zdaňovanie dividend? Je možné žiadať o vrátenie dane, ktorú mi automaticky zrážajú vo výške 15 percent? Ktoré právne predpisy upravujú túto problematiku?

Vyhodnotenie obchodovania s akciami v zahraničí a vyčíslenie daňovej povinnosti môže mať viac variantov. Zrejme nie všetky typy zmlúv s brokermi je možné zjednodušene zaradiť pod princíp podielového fondu. V našej odpovedi rešpektujeme predpoklad, že vaše príjmy je možné zdaňovať ako investíciu v podielovom fonde.

Obchodovanie s akciami

Príjmy z predaja podielových listov sa zdaňujú podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Základom dane je príjem prevyšujúci vklad podielnika. Vkladom sa rozumie predajná cena podielového listu pri jeho vydaní, resp. obstaraní.

Príjmy zo zdrojov v Slovenskej republike sú zdaňované zrážkovou daňou 19 % podľa § 43. V prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí sa zahŕňajú do čiastkového základu dane a uvádzajú v daňovom priznaní. V tomto prípade vediete evidenciu o príjmoch z predaja podielových listov a výdavkoch na obstaranie podielových listov.

Zdaňovanie dividend

Pri zdaňovaní dividend treba prihliadať najprv na medzinárodnú zmluvu, ak ju má s daným štátom Slovenská republika uzatvorenú. Medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku. Zmluva bola vydaná v Zbierke zákonov pod Oznámením MZV SR č. 74/1994 Z. z.

Podľa tejto zmluvy je daň z dividend stanovená na maximálne 15 %. Výnimkou je, ak sa dividendy vyplácajú vlastníkovi minimálne 10-percentného podielu s hlasovacím právom, v takomto prípade je daň 5 %. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť v USA postupuje v súlade so zmluvou, keď pri výplate dividendy automaticky zráža daň vo výške 15 %.

Čo sa týka možnosti vrátenia dane, túto možnosť upravuje predpis príslušného štátu, z ktorého príjmy plynú a kde ste zaplatili daň, v tomto prípade USA. Vo všeobecnosti je však obvyklé, že ak nie ste rezidentom príslušného štátu, nemáte nárok na vrátenie zrazenej dane.

Vyplácané podiely na zisku (dividendy) rezidentovi Slovenskej republiky nie sú predmetom dane, to znamená, že dividendu v SR už nebudete druhýkrát zdaňovať. Ak by ste si preukázateľne vyplácali z účtu len výšku dividend, nemusíte platiť daň v SR.

Autor pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.