Vzdelávanie zamestnancov vo firmách prebieha rôznymi formami. Efektívne výsledky a potrebná zmena vždy závisia od kvalitnej analýzy vzdelávacích potrieb a od zvolenia vhodných foriem i metód vzdelávania.

Vzhľadom na súčasné rýchle spoločenské zmeny podliehajú dynamickému vývoju aj formy a metódy rozvoja zamestnancov. Rozvíjať obchodné a prezentačné zručnosti či efektívne spôsoby zvládania stresu je možné aj netradičným spôsobom. Povedzme – kombináciou outdooru a indooru.

Proti uniformnosti

Outdoor tréningy sa postupne stali pevnou súčasťou systému rozvoja zamestnancov. Začiatočnú nedôveru či dokonca zamieňanie outdoorových tréningov s „fun akciami“ prekonali vysoká úroveň a kvalita tréningov, ako aj dlhodobé pozitívne výsledky. Outdoor metódy sú prezentované profesionálmi na odborných personalistických konferenciách a tvorivých dielňach. Ich široké uplatnenie si pochvaľuje čoraz väčšie množstvo odborníkov na ľudské zdroje.

Zrejme každý už má nemilú skúsenosť s predajcom, ktorý šablónovito, dokonca až kŕčovite využíva poznatky získané na tréningu obchodných zručností. Tento typ „vyškoleného“ predajcu je postrachom nielen pre zákazníkov, ale aj pre samy firmy.

Takýto uniformný výsledok vzdelávania je obrazom minulosti. Súčasnosť kladie dôraz na metódy zdokonaľujúce prirodzené schopnosti a vrodené dispozície každého účastníka tréningu. Dôležité je zamyslieť sa nad správnou voľbou vzdelávania, ako aj výberom vzdelávacej organizácie.

Správny koktail

Novým pohľadom na formy a metódy vzdelávania môže byť „koktail“ namiešaný z oboch metód – outdooru aj indooru. Nové trendy vo vzdelávaní sa snažia využívať výhody oboch týchto foriem vzdelávania, skĺbiť ich do jedného efektívneho celku. Ideálnu kombináciou je 30 percent teórie a 70 percent interaktívnych zážitkových aktivít.

Nový trend vo vzdelávaní dospelých

Outdoor metódy sú postavené na zážitkovom učení. Účastník získava zručnosti a hodnoty prostredníctvom vlastnej priamej skúsenosti. Vychádzajú z teórie, že človek si zapamätá najlepšie to, čo zažije na vlastnej koži.

Modelové situácie zasadené do prírodného prostredia vytvárajú bezpečnú a najmä inšpiratívnu klímu pre následné učenie. Tým, že sa vzdeláva v prostredí, na ktoré nie je zvyknutý, spoznáva svoje prirodzené bezprostredné reakcie. Účastník súčasne získava kvalitnú spätnú väzbu od skupiny, čo je jedinečný potenciál pre jeho ďalší osobnostný a profesionálny rast.

Na druhej strane, indoor metódy využívajú kognitívne procesy a dôraz kladú na sprostredkovanie väčšieho množstva informácií a teórie. Účastníci sú zväčša poslucháči prijímajúci nové vedomosti.

Stereotyp vylúčený

Striedanie indoorových a outdoorových blokov je efektívne aj z pohľadu permanentnej koncentrácie účastníkov. Nedochádza k útlmu pozornosti, k strate motivácie či k pocitu stereotypu. Teoretické bloky striedajú modelové situácie, ktoré sú veľmi komplexné a ich riešenie si vyžaduje bezprostredné reakcie, interakcie jednotlivcov v skupine, flexibilné prispôsobenie sa situácii, ako aj aplikovanie sociálnych zručností. Zapojením outdooru sa dostávajú pod iný druh tlaku a zvyšujú svoju odolnosť voči stresu.

Pri výbere kvalitnej vzdelávacej spoločnosti treba prihliadať nielen na atraktívnosť ponuky, ale aj na serióznosť a kvalitu lektorov, na skúsenosti z outdoor a indoor tréningov. Pri outdoore pritom treba predovšetkým pamätať na prísne bezpečnostné štandardy.

Otázkou ostáva, ktoré zručnosti sa dajú efektívnejšie rozvíjať prostredníctvom kombinácie outdoor a indoor metód. Hranice sú v tomto smere neobmedzené: záleží len na predstavivosti klienta – firmy a na spolupráci s kvalitnou vzdelávacou organizáciou, akým spôsobom bude namiešaný koktail rozvoja zamestnancov firmy. Potenciál využitia „zmiešanej metódy” je dostatočne široký.

Autorka je lektorka spoločnosti Outward Bound Slovakia – Štúdio zážitku.

Foto – Archív